MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

صلـح، آرامـش، آبادانـی و پیشرفت جهـان

 

 

یزدان پناه باد -  دیر زیوشنی شاد باد. (در پناه یزدان باشیم -  تا دیر زمان به شادی زندگی نمائیم)

مهـرمـزدايسنـان به انديشة نیک و  پاک مي انديشد، انديـشه ی  نيـكي كه در پيـوند با فـرَوَهر و روان انسان واقع بين و حقيقت گرا  او  را به اوج انسـانيت و اَشويـي راهنمـايي خواهـد كـرد و او را وا خواهد داشت تا برای صلح، آرامش، آبادانی و پیشرفت جهان گام بردارد.

بهدینان زرتشتـی در پس فرهنگي ديـرپا و بلندآوازه كه در ساية آموزه هاي ارزشمند اَهـورايي اَشـو زرتشـت ، رسيدن به اوج فـرهنگ انـساني را به اثبـات رسانده و كارنـامة ارزشمندي از گذشته اي پر افتخار را با خود به يادگار دارند و همچنان استوارانه با پشت سر گذاشتن هزاره هايي كه گذشت همچنان زنده ، پويا و شكوفا هستند و در راستـاي اَبديت جـاوداني خويـش و پيـروزي نهايي پـاكي بر پليـدي ، هم اكنون در این هنگامة تازش اهریمن، به انتظار اَشويي كيهـان نشسته اند تا با رهبـري سوشيانت ها اَشويي را بر پيكرة جهان، جاويد و استوار سازند و انسـان و زندگي انسـاني را با هنجار حاكم بر هستي هماهنگ نمايند و رهبـران و راهبـران پـاك و جـاودان جهـان گـردند.

مهـرمـزدايسنـان انسان نیک اندیش و نیک منش را ارج مي نهد و تنها انديشه ی نيك حقيقت جوي محض را ابزار كارآمد رسيدن به هدف كه همانا صلح و آرامش  و آبادانی و پیشرفت جهان است هدف تحرك و پويايي خود قرار داده است و هر انسان آزاد اَنديش و پاك نهادي از هر آئين، رنگ و نـژادي كه به مظاهر پاك طبيعت پيرامون خود احترام گذاشته و آنها را پاس بدارد و به آفريده هاي نيك و سودمند اَهورايي مهـر بورزد و  دژخیم بداَندیش را با خوی و خرد پـاک در سایه انديشه نیک، از خود و آفريده هاي اَهورايي دور بدارد او را  از خود بشمار مي آورد و آرزومند ياري و پيروزي اينچنين مردان و زناني است براي آبـاداني و پيشرفت جهـان.

زرتشتیـان پاکانی هستند که همواره در جهان با دیگران در صلـح و آرامش زندگی کرده اند، ما در پـي قانـون اَهـورايـي اَشـا به اَشويي جهان مي انديشيم و هدف خود را پايه گذاري يك زندگي خوب و خـوش و شـاد و پر از آسـايش بـراي خود و ديگران در هماهنگي با هنجار حـاكم بر هستـي مي دانيم، چنانکه از پس هزاره هایی که گذشت نسلها از پی هم،  همواره از اَهورا مَزدا خواسته ایم و پیوسته این بند از گاتها را زمزمه کرده ایم و آنرا در بطن اندیشه هایمان پیوند داده ایم که :

ای اَهـورا مَـزدا، بشود در زمـرة کسانی باشیم، که جهان را  بسـوی آبـادانی و پیشرفت و مردم را بسوی رسایی و خوشبختی رهنمون می سازند.                                                                      اَوستا اَهنود گات،  یسنا، هات 30 بند 9

 

مهـرمزدايسنـان آرمـان آن دارد که در پنـاه اَهـورا مَـزدا و اَمشاسپندان و ایـزدان پیـروزگر، گیتـی آباد و انسـانِ نیک اندیشِ پارسـا، آزاد و اَشویی پیوسته در هستی پایدار و پیروز و افزون گردد.

ایدون باد، ایدون ترج بـاد.

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2021 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;