انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

بـرگه  نخسـت

دانلود کتابهای سودمند

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

صلـح آرامـش آبادانـی و پیشرفت جهـان

 

 

یزدان پناه باد -  دیر زیوشنی شاد باد. (در پناه یزدان باشیم -  تا دیر زمان به شادی زندگی نمائیم)

مهـرمـزدايسنـان به انديشة نیک و  پاک مي انديشد، انديـشه ی  نيـكي كه در پيـوند با فـرَوَهر و روان انسان واقع بين و حقيقت گرا  او  را به اوج انسـانيت و اَشويـي راهنمـايي خواهـد كـرد و او را وا خواهد داشت تا برای صلح، آرامش، آبادانی و پیشرفت جهان گام بردارد.

بهدینان زرتشتـی در پس فرهنگي ديـرپا و بلندآوازه كه در ساية آموزه هاي ارزشمند اَهـورايي اَشـو زرتشـت ، رسيدن به اوج فـرهنگ انـساني را به اثبـات رسانده و كارنـامة ارزشمندي از گذشته اي پر افتخار را با خود به يادگار دارند و همچنان استوارانه با پشت سر گذاشتن هزاره هايي كه گذشت همچنان زنده ، پويا و شكوفا هستند و در راستـاي اَبديت جـاوداني خويـش و پيـروزي نهايي پـاكي بر پليـدي ، هم اكنون در این هنگامة تازش اهریمن، به انتظار اَشويي كيهـان نشسته اند تا با رهبـري سوشيانت ها اَشويي را بر پيكرة جهان، جاويد و استوار سازند و انسـان و زندگي انسـاني را با هنجار حاكم بر هستي هماهنگ نمايند و رهبـران و راهبـران پـاك و جـاودان جهـان گـردند.

مهـرمـزدايسنـان انسان نیک اندیش و نیک منش را ارج مي نهد و تنها انديشه ی نيك حقيقت جوي محض را ابزار كارآمد رسيدن به هدف كه همانا صلح و آرامش  و آبادانی و پیشرفت جهان است هدف تحرك و پويايي خود قرار داده است و هر انسان آزاد اَنديش و پاك نهادي از هر آئين، رنگ و نـژادي كه به مظاهر پاك طبيعت پيرامون خود احترام گذاشته و آنها را پاس بدارد و به آفريده هاي نيك و سودمند اَهورايي مهـر بورزد و  دژخیم بداَندیش را با خوی و خرد پـاک در سایه انديشه نیک، از خود و آفريده هاي اَهورايي دور بدارد او را  از خود بشمار مي آورد و آرزومند ياري و پيروزي اينچنين مردان و زناني است براي آبـاداني و پيشرفت جهـان.

زرتشتیـان پاکانی هستند که همواره در جهان با دیگران در صلـح و آرامش زندگی کرده اند، ما در پـي قانـون اَهـورايـي اَشـا به اَشويي جهان مي انديشيم و هدف خود را پايه گذاري يك زندگي خوب و خـوش و شـاد و پر از آسـايش بـراي خود و ديگران در هماهنگي با هنجار حـاكم بر هستـي مي دانيم، چنانکه از پس هزاره هایی که گذشت نسلها از پی هم،  همواره از اَهورا مَزدا خواسته ایم و پیوسته این بند از گاتها را زمزمه کرده ایم و آنرا در بطن اندیشه هایمان پیوند داده ایم که :

ای اَهـورا مَـزدا، بشود در زمـرة کسانی باشیم، که جهان را  بسـوی آبـادانی و پیشرفت و مردم را بسوی رسایی و خوشبختی رهنمون می سازند.                                                                                      اَوستا اَهنود گات،  یسنا، هات 30 بند 9

مهـرمزدايسنـان آرمـان آن دارد که در پنـاه اَهـورا مَـزدا و اَمشاسپندان و ایـزدان پیـروزگر، گیتـی آباد و انسـانِ نیک اندیشِ پارسـا، آزاد و اَشویی پیوسته در هستی پایدار و پیروز و افزون گردد. ایدون باد، ایدون ترج بـاد.