انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

بـرگه  نخسـت

دانلود کتابهای سودمند

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

نیایشهای خرده اَوستـا

 

 

سُـرایش مـوبـد فیـروزگـری

 

·    اَشم وهـو

·    یتـا اَهـو

·    سـروش بـاج

·    کشتـی نـو کردن

·    گاه هـاون

·    گاه رَفتـون

·    گاه اُزیـرن

·    گاه ایوه سِریتـرَم

·    گاه اُشهـن

·    خورشیـد نیـایش

·    مهـر نیـایش

·    مـاه نیـایش

·    آتـش نیـایش

·    آبــزور

·    اورمـزد یشت

·    اَردیبهشـت یشت

·    سـروش یشت سرشب

·    اَوستـای تندرستی

·    ورَهــرام یشت

·    پیشگفتار یزشن خوانی

·    آفـرینگان دهمـان

·    کــرده ســروش

·    همـازور دهمـان

·    اَوستـای سال نـو

·    هفتـن یشت