گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

اوستا موبد فیروزگری

دانلود کتاب

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 54

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 54 بند 1

بشود که برادری و دوستی که آرزوی همه ی ماست به سویِ مان آید و دلهای مردان و زنان زرتشتـی را شاد سازد و به آنها آرامش اَندیشه و مَنشی پاک ببخشاید. هر کس به خواست و ندای وجدان رفتار کند از پاداش گران بِهایی برخوردار خواهد شد که من در پرتو اَشا خواستار آنم پاداشی که همه کس آرزوی برخورداری از آنرا داشته و اَهـورا مَـزدا آنـرا برای همه مقرر فرموده است.

بـرگه  نخسـت

پژوهشها و یادداشتها

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

« به شادی روان موبَـد موبَدان فیـروز آذرگشسـب و تمامی موبـدان مَزدیسنـی و همه بهدینان زرتشتـی»

 

· این برگردان به پارسی از روی ترجمه یِ آزاد "گات ها" برگردان موبَد موبَدان فیروز آذرگشسب تایپ  شده است.

· "گات ها" برگردان موبـد فیـروز آذر گشسـب بسیار نفیس و شامل نویسة اوستایی ، نویسة پارسی و آوانویسی و همچنین ترجمة واژه به واژه و ترجمه یِ آزاد و همچنین تفسیر هر بند میباشد که در اینجا تنها ترجمه یِ آزاد از آن ارایه گردیده، برای بهره مندی هرچه بیشتر، تهیة نسخه چاپی آن که توسط موسسة فرهنگی   انتشاراتی فرَوَهَر بچاپ رسیده  توصیه میگردد.

· نشانی انتشـارات فـروهـر  : 

تهـران ، خیابان انقلاب ، خیابان فلسطین جنوبی ، شمارة 6   کدپستی 13157   تلفن :  66462704      http://www.nashr-fravahar.ir

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

نیایشهای خرده اَوستا

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا