گـات ها

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 1

همه ی خواست های اَشوزرتشت اسپنتمان به بهترین وجهی برآورده شده و اَهـورا مَـزدا او را از بهترین بخشایش برخوردار ساخته است بدین معنی که یک زندگانی خرم و نیک و سراپا پارسایی برای همیشه به او عنایت فرموده، و حتی کسانی که با او دشمنی می ورزیدند آموخته اند که به او احترام گذارند و در گفتار و کردار از آیین بهی پیروی کنند.

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 2

ایدون همه با اندیشه و گفتار و کردار بکوشید تا مزدا را خشنود سازید هر یک انجام کار نیک را برای نیایش او برگزینید. کی گشتاسب هواخواه زرتشت، میدیوماه و فرشوشتر راه راست و دینی را اختیار کردند که از سوی اَهـورا به سوشیانت (نجات دهنده ی بشر) الهام و آشکار گردیده بود.

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 3

ای پوروچیست از دودمان هیچدسپ و از خاندان اسپنتمان، ای جوانترین دختر زرتشت، مَـزدا اَهـورا او را که به منش پاک و راستی و  پاکی دل بستگی و ایمان دارد به عنوان سرور و همسر به تو بخشید پس برو با خردت نیک مشورت کن و با عشقی پاک و آگاهی کامل رفتار نما.

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 4

من کسی را که به عنوان پدر و سرور تخشاگران و خودمانی ها گمارده شده است، دوست خواهم داشت و به همسری می پذیرم. بشود که در بین پارسایان زنی پاکدامن و شایسته باشم و از شکوه یک زندگانی سراسر نیک منشی برخوردار گردم. بشود که مَزدا اَهورا مرا همیشه از آموزش های حکیمانه ی دین بهی برخوردار سازد.

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 5

این سخنان را به نو عروسان و تازه دامان می گویم. امیدوارم اندرزم را به گوش هوش بشنوید و با ضمیری روشن آنرا نیک دریابید و به خاطر بسپرید.  همیشه با نیک منشی و مهر و محبت زندگی کنید و در راستی و پاکی کوشش کنید از یکدیگر پیشی جویید، چه بی گمان از زندگانی سرشار از خوشی و خوشبختی برخوردار خواهید شد.

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 6

ای مردان و زنان کوشش کنید به این حقایق توجه داشته باشید، از دروغ که همان زندگانی مادی و وسوسه انگیز است پرهیز کنید و از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری نمایید. پیوند خویش را با دروغ یکباره بگسلید و بدانید آن خوشی و سروری که از راه نادرست و بدبختی و بیچارگی دیگران بدست آید جز رنج و افسوس چیزی به بار نخواهد آورد و تبهکاران و دروغ پرستانی که در پیِ تباهی درست کرداران اند براستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند برد.

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 7

هنگامی که به آیین آزادگی و برادری پایبند باشید و مادام که عشق و وفاداریِ ریشه دار در دلهای شما جفت جوان (عروس و داماد) وجود داشته باشد چه در این جهان و چه در زندگانی دیگر از بهترین پاداش بهره مند خواهید شد. ولی هرگاه گرفتار روح پلید اهریمنی و وسوسه های شیطانی شده و از آیین آزادگی و برادری دست بردارید، پی آمد آن جز رنج و اندوه و بانگ دریغ و افسوس چیز دیگری نخواهد بود.

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 8

براستی بدکرداران و تبهکاران سرانجام فریب خورده و مورد ریشخند مردم قرار گرفته خود را سرزنش خواهند کرد. بشود که در پرتو رهبری درست کردار و شهریاری دادگر زنان و مردان در دودمان خویش و در روستاها از آرامش و آسایش و صلح و آشتی برخوردار گردند. بشود که ریا و فریبکاری که چون زنجیر انسان را به تباهی میکشاند از پهنه ی گیتی برانداخته شود. بشود که خداوند یکتا و بزرگتر از همه بزودی به سوی ما آید.

 

وَهیشتوایش گات -  یسنا، هات 53 بند 9

کج باوران و بداَندیشان نسبت به نیکوکاران نفرت دارند و اشخاص محترم و با  ارج را خوار می شمارند. آنان بنده ی هوی و هوس اند و درست کرداران را به دیده ی حقارت مینگرند هر چند با نفس خویش مدام در کشمکش و پیکارند. کیست آن سرور پرهیزگاری که در کمال آزادی با تمام وجودش با بدکاران مبارزه کند؟ ای مَـزدا تنها نیروی معنوی تست که می تواند درویشان درستکار را  یار  و یاور باشد و به آنان نیکوترین پاداش را بخشد.

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2020 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;