گـات ها

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 1

خشتـرا  نیروی الهی و بخششی است بسیار اَرجمند که چون بارانی ملایم از عرش به زمیـن می بارد و خواست های درون جان باختگان راه حق را در پرتو اَشا به خدمتگزاری مردم برخواهد انگیخت. ای مَـزدا بهشت تنها با نیکوکاری به دست می آید پس برای همیشه در انجام کار نیک کوشا خواهم بود.

 

وَهوخشتر گات -  یسنا، هات 51 بند 2

نخست کردارهای نیک خودرا به تو ای خداوند جان و خرد و ای اَشا (جلوه گاه راستی و پاکی) نیاز می کنم و سپس به تو ای آرمئیتی (جلوه گاه ایمان و عشق پاک). پروردگارا، مرا از نیروی معنوی خودآگاه فرما و پرستندگانِ با وفایِ خود را در پرتو منش پاک رستگاری بخش.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند  3

به سخنان کسانی هم گروه گوش فرا دهید که با کردار نیک و گفتار راست و منش پاک ای هستی بخش یکتا خواستار پیوستن به تو هستند، کسانی که تو خود نخستین آموزگار و الهام بخش آنانی ای مزدا.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 4

پروردگارا، مهر فزون از اندازه ی تو، کجاست و کیِ رحمت و بخشایش تو پرستنده یِ با وفا را در بر خواهد گرفت؟ راستی و درستی را کجا  می توان به  دست آورد و ایمان و عشق پاک به خدا را کجا می توان یافت؟ برترین منش را درکجا میتوان جستجو کرد و نیروی شهریاری و سروری تو ای مَـزدا از کجا سر چشمه می گیرد؟

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 5

این پرسش ها از رهبر درست کرداری است که با فروتنی در پی اندوختن دانشی ژرف و نیکو بوده و راه پیشرفت آفرینش را برابر با هنجارِ هستی به مردم نشان می دهد. رهبری که چون داوری دادگر و توانا از روی دانش و خرد راستی آموزد و بخشایش آورد.

 

وَهوخشترگات یسنا، هات 51 بند 6

خداوند جان و خرد در پرتو شهریاری خویش به کسی که خواست او را به جای آورد و به پیشرفت آفرینش کمک کند پاداشی بهتر از نیک بخشد، ولی کسی که خواست او را انجام ندهد و برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش ننماید در روز واپسین به کیفرِ زشتیِ کردار خویش گرفتار گردد.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 7

ای آفریننده ی زمین و آب و گیاه، ای مَـزدا، در پرتو خرد مقدس خویش رسایی جاودانه را به من بخش، پروردگارا، به من توانایی و پایداری بخش و در پرتو منش پاک آموزشهای  ایزدی را بر من آشکار ساز.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 8

ای مَـزدا، پیام آسمانی تو را من به مردم دانا آشکار خواهم ساخت تا بدانند چه سرنوشت شومی در انتظار دروغگویان و تبهکاران است و چگونه هواخواهان راستی و نیکوکاران از خوشبختی برخوردار خواهند گردید. بی گمان خرسندی و خوشبختی از آن کسی است که پیام آسمانی تو را به دانا آشکار سازد.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 9

ای مَـزدا، هردوگروه، یعنی هواخواهان راستی و دروغ، از راه آتش فروزان معنوی آزمایش  خواهند شد و این آزمایش آتشین سرشت هر یک از دو گروه را آشکار و نشانی بر پاداش تو خواهد بود. پیروان دروغ و تبهکاران را رنج و اندوه نصیب بوده، هواخواهان راستی از شادی و سود بهره مند خواهند گردید.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 10

ای هستی  بخش دانا، کسی که کوشش می کند جهان را به گمراهی کشاند و از اصل راستی و حقیقت دور سازد چنین شخصی از تبار زشت کرداران و کوته فکران به شمار میرود من برای خود و کسان خویش اَشا را به یاری می خوانم و آرزو دارم به سوی مان آید و ما را از پاداش نیک برخوردار سازد.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 11

ای مَـزدا، کیست آن دوست با وفایی که به زرتشت اسپنتمان یاری کند؟ او آن کسی است که دلباخته ی راستی و در جستجوی اَشا است؟ کسی که با عشق و ایمان است و با منش پاک هواخواه انجمن برادری است و زندگانی خود را در راه پشرفت انجمن مغان وقف خواهد کرد.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 12

فریب خوردگان مکتبِ کاوی هیچگاه در دوران زندگی خویش زرتشت اسپنتمان را خرسند و خشنود نمی سازند، گر چه هستند افرادی که با کوشش و پشتکار و روحیه ای قوی می توانند به رسایی دست یابند و رستگار گردند.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 13

به راستی هواخواهان دروغ،  اندیشه یِ  پویندگان راه راست را پریشان کرده و ایمان آنها را متزلزل می سازند. ولی در روز واپسین روان آنها بر سر پل چینوت به علت کردار و گفتار زشت و انحراف از راه راستی آنها را آشکارا سرزنش خواهد کرد.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 14

کرپان ها هیچ وقت نسبت به دستورات و قوانین الهی توجه ننموده و احترامی نمی گذارند. آنان خدمتگزاران جهان را با کردار های زشت و آموزش های نادرست خویش به تباهی می کشانند، و سرانجام در نتیجه ی آموزش های گمراه کننده خود نیز به سرای دروغ یا دوزخ اندر خواهند شد.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 15

مزدی را که زرتشت به مغان و برداران دینی از پیش نوید داده است گروثمان یا خانه ی سرود و ستایش و بهشت است، جایی که از روز ازل منزلگاه هستی بخش دانا بوده است. این پاداش را که چون بخشش الهی است و تنها در پرتو اندیشه ی پاک و راستی به دست توان آورد به شما نوید می دهم.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 16

در پرتو نیروی معنوی انجمن برادری و سرودهای محبت که از آن منشِ پاک الهام گرفته است کی گشتاسب به آن (پاداش) دست یافت و در پرتو اَشا از دانشی برخوردار شد که هستی بخش دانا و پاک مقرر فرمود، دانشی که ما را به سوی خوشبختی و رستگاری رهنمون گردد.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 17

فرشوشتر هووگو وجود خویش را که عزیـزترین چیز است در راه خدمت به پیشرفت دین بهی (مزدیسنا) نثار کرد. بشود که هستی بخش دانا و توانا آرزوهای او را برآورده سازد تا به اَشا دسترسی پیدا کرده و به درک حقیقت نایل آید.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 18

جاماسپِ دانا از خانواده هووگو که خواستار روشنایی حقیقت است درپرتو راستی، دانش الهی را برای خودش برگزید و در پرتو منش پاک به نیروی معنوی دست یافت. ای هستی بخش یکتا و ای خداوند دانا، بخشش های نامبرده را به ما ارزانی دار تا نسبت به تو دلبستگی پیدا کنیم.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 19

میدیوماه از دودمان اسپنتمان مردی است که با آگاهی کامل از دین مزدیسنا خود را وقف پیشرفت آیینِ من کرد. او کسی است که کوشش دارد زندگی معنوی را به مفهوم واقعی درک کند و آیین مَـزدا را با کردار و خدمت به مردم بهتر به جهانیان بیاموزد.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 20

ای اَمشاسپندان شما همه همفکر و همگام، بخشایش نیک را به ما مردم ارزانی دارید. آیین راستی و پاکی و منش نیک را به ما بیاموزید که عشق و ایمان به خدا در نهادمان افزایش یابد. پروردگارا، ما با قلبی آکنده از مهر، تو را می پرستیم و خواستاریم به شادی و خوشبختیِ جاودانیِ مَـزدا دست یابیم.

 

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 21

مرد با ایمان و خدا شناس، پارسا و پرهیزگار است و اندیشه و گفتار وکردار و وجدانش به افزایش و گسترشِ راستی کمک خواهد کرد. در پرتو منش پاک و چیرگی بر نَفس،  هستی بخشِ دانایِ بی همتا بخشایش خویش را به ما ارزانی خواهد داشت. پروردگارا، برای برخورداری از این بخشش نیک به تو روی می آورم و آنرا خواستارم.

 

وَهوخشترگات -  یسنا، هات 51 بند 22

کسی که در پرتو راستی و پاکی هر کاری را چون پرستش پروردگار انجام دهد، ازدیدگاه هستی بخش دانای بزرگ بهترین هستی هاست. کسانی که در گذشته و حال چنین بوده و هستند آنانرا با احترام و به نام یاد کرده و کوشش خواهم کرد با کردار نیک به مقام والای آنها برسم.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;