گـات ها

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 1

روانم پس ازمرگ از یاوریِ چه کسی برخوردار خواهدشد؟ هنگامِ گرفتاری  چه کسی از من و یاران و پیروانم نگهداری خواهد کرد؟ ای مَـزدا اَهـورا، جز اَشا نمادِ راستی و پاکی و وهومن نمادِ منش پاک و روشندلی کس دیگری گرهی از گرفتاریم نخواهدگشود چنانکه با نیتِ پاک به کمک خواسته شوند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 2

ای مَـزدا، کسی که همیشه به اندیشه ایمنی و سود خویش است چگونه به جهانِ خرمی بخش مهر خواهد ورزید؟ پارسایانی که برابر هنجار هستی و راستی و پاکی زندگی کنند در مکانی که از پرتو خورشید تو درخشان و منزلگه دانایان است بسر خواهند برد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 3

ای مَـزدا، کسی که نیروی معنوی خشترا و وهومن راهنمای او در زندگی است به اَشا یا سرچشمه ی حقیقت خواهد رسید و همچنین کسی که در پرتو بخشایش ایزدی به پیشرفت و آبادانی این جهان دوست داشتنی که دروغ  و ریا آنرا فرا گرفته است کمک کند از یاریِ اَشا برخوردار خواهد شد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 4

ای مَـزدا اَهـورا، با سرودهای ستایش، تو و همچنین اَشا (نماد راستی و پاکی) و وهومن (نماد نیک اندیشی) و خشترا (نماد نیروی معنوی و توانایی چیرگی بر خویش) را می پرستم و خواستارم که در فراز بین راه آسمان حقیقت گام نهاده و به آوای حق که از دوستداران تو در گروثمان برخواهد خاست گوش فرا دهم.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 5

ای مَـزدا اَهـورا و ای جلوه گاه راستی و پاکی، با مهر و محبت به سوی سراینده یِ سرودهایِ آسمانی یا پیامبرِ خویش روی آرید و یاری و پشتیبانی خود را از او دریغ ندارید تا بتواند ما را به روشنایی اَبدی و خوشبختی جاودانی رهنمون گردد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 6

ای هستی بخش بزرگ، زرتشت دوستدار اَشا با آوای بلند ترا  ستایش کرده و چنین آرزویی دارد، همیشه زبانم را با گفتار شیرین و اندیشمند همراه ساز و خرد را راهنمایم کن. آفریدگارا، در پرتو منش پاک مرا از دستورهای اخلاقی برخوردار ساز و الهام بخش.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 7

ای پاسدار آزادی و ای سزاوارِ ستایش ای هستی بخش دانا و توانا، با نماز و نیایش به درگاه تو راه خواهم یافت و در پرتو ِراستی و منش پاک به تو خواهم پیوست. پروردگارا، مرا رهبری فرما و در کارها یاور و پشتیبانم باش.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 8

ای هستی بخش دانا، با سرائیدن سرودهای موزون (گات ها) که ازشور و شوق دلم برمی خیزد و با دست های برافراشته به تو روی آورده، خواستارم ای مَـزدا چون دوستداری با وفا و فروتن در پرتو راستی و پاکی و خردِ شگفتی آفرینِ وهومن به تو نزدیک گردم.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 9

ای مَـزدا، ای خداوند خرد و جلوه گاه راستی و درستی، در پرتو کارهایی که ازخرد و نیک منشی سرچشمه گرفته است و با سرودهای مقدس ستایش کنان به سوی تو باز خواهم گشت. پروردگارا، با آگاهی از سرنوشت خویش و با شوق بسیار آرزومندم تا از دانش و حکمت الهی برخوردار گردم.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 10

پروردگارا، بشود کارهایی که در گذشته انجام شده و آنچه در آینده از روی خرد و اندیشه ی پاک انجام خواهم داد از دیدگاه  تو شایسته بوده و مورد پسند درگاهت باشد. ای خداوند جان و خرد، تابش خورشید و روشنایی سپیده دم بامداد برابر هنجار هستی نمایانگر فر و شکوه تو می باشد و تو شایسته نیایشی.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 50 بند 11

ای مَـزدا، خداوند خرد من ستایشگر تو بوده و تا زمانی که مرا تاب و توان است به راه راستی خواهم رفت و ستایشگر تو خواهم ماند. بشود که آفریننده ی جهان در پرتو منش پاک بهترین خواست و آرزوی درست کرداران را که پیشرفت و آبادانی جهان است برآورده سازد.

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;