گـات ها

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 1

ای مَـزدایِ پاکِ بی همتا، بِنـدو بزرگترین سد راه مـن است و همیشه با گمـراه کردن مـردم احساس خرسندی می کند. ای بخشنده ی مهربان، به سوی من آی و مرا توانایی بخش تا در پرتو منش پاک بر او دست یافته و او را از گمراهی رهایی بخشم و از پاداش نیک برخوردار گردم.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 2

به درستی زشت کاریِ هایِ بندو مرا نگران ساخته است، زیرا آموزش هایِ او جز دروغ و فریب و گمراه ساختن مردم و دور نگهداشتن آنان از راستی و پاکی چیز دیگری نیست، او هیچگاه نسبت به پروردگار دلبستگی و ایمان پاک و استوار نشان نمی دهد و لحظه ای، ای مَـزدا با اندیشه ی پاک و ضمیر روشن به تو نمی اندیشد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 3

پروردگارا، تو برای مردم باور داشتن این آموزش را مقرر فرموده ای که راستی رستگاری بخش و سودمند است و دروغ نکبت بار و زیان آور. بنابراین آرزو دارم که مردم پیوند خود را با اندیشه ی پاک استوار سازند و آمیزش خود را با دروغ و هواخواهان دروغ کاملا ً بگسلند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 4

کج خردان و بداَندیشان با زخم زیان، خشم اَفزایند و رشک و حسد برانگیزند و کارگران درستکار را از کار باز دارند. این زشت کرداران گرایش به نیکوکاری نداشته و چنان به دروغ و ناراستی خو گرفته اند که دیوان و دَدانِ انسان نما را مانند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 5

ای مَـزدا، کسی که با خواست درون و جانبازی بین وجدان خود و منش پاک پیوستگی پدیدآورد چنین کسی از عشق و ایمان به خداوند برخوردار بوده و در پرتو راستی و درستی به زیور خِرَد آراسته خواهد گردید و سرانجام با داشتن همه ی فروزگان معنوی ای اَهـورا در کشور جاودانی تو به سر خواهد برد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 6

ای مَـزدا و ای اَشا، خواستارم که مرا از اندیشه ی پاک و حکمت خویش آگاه سازید تا حقیقت را باز شناسم و دینی را به جهانیان آشکار سازم که از سوی تو ای هستی بخش الهام گردیده است.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 7

پروردگارا، بشود همه با منش پاک و دلی روشن به سخنانم توجه کنند و از روی پاکی و راستی آن را به گوشِ هوش بشنوند. ای هستی بخش، هنگامی که پیامِ مقدس تو را به مردم می آموزم گواه باش تا یاران و خودمانی ها برابر قانون ایزدی زندگی کرده و برای همکاران راهنمای نیکی باشند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 8

ای هستی بخش دانا، به فرشوشتر بهترین بخشش اَشا را که همانا پیوستگی و رسیدن به پروردگار است ارزانی دار و همین بخشایش را در مورد سایر مردم و پیروانم دریغ مدار. بشود که در پرتو خشترا نیروی معنوی و مقدس به مردم خدمت کنیم و از دوستداران تو باشیم.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 9

خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچ گاه اندیشه ی آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. ای جاماسب حکیم، کسانی که با دین و ایمان و داری وجدان اند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش (یعنی بهشت) برخوردار خواهند شد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 10

ای مَـزدا، با درود به آرمئیتی نمادِ ایمان و فروتنی و خواستهای درون این گوهرهای گران بها، یعنی روان نیک اندیشان و درست کرداران را برای نگهداری به تو می سپارم چونکه تویی شهریار بزرگ و نیروی پایدار و جاودانی.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 11

روان شهریاران ستمگر و بدکرداران و زشت گفتاران و سیه دلان و کج اندیشان و هواخواهان دروغ به دوزخ (با سرای دروغ) باز خواهند گردید زیرا ضمیر روشن آنها رو به تیرگی نهاده است و از روشنایی و حق دور گشته اند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 12

پروردگارا، پرستندگان تو در پرتو اَشا از کدام یاری برخوردار خواهند شد؟ آیا زرتشت نیز در پرتو وهومن از کمک های تو بهره مند خواهد گردید؟ ای هستی بخش دانا؟ باسرودهای شایسته تو را ستایش کرده آرزو دارم آنچه را که در نزد تو گرامی ترین است به ما ارزانی داری.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;