گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

دانلود کتابهای سودمند

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 1

ای مَـزدایِ پاکِ بی همتا، بِنـدو بزرگترین سد راه مـن است و همیشه با گمـراه کردن مـردم احساس خرسندی می کند. ای بخشنده ی مهربان، به سوی من آی و مرا توانایی بخش تا در پرتو منش پاک بر او دست یافته و او را از گمراهی رهایی بخشم و از پاداش نیک برخوردار گردم.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 2

به درستی زشت کاریِ هایِ بندو مرا نگران ساخته است، زیرا آموزش هایِ او جز دروغ و فریب و گمراه ساختن مردم و دور نگهداشتن آنان از راستی و پاکی چیز دیگری نیست، او هیچگاه نسبت به پروردگار دلبستگی و ایمان پاک و استوار نشان نمی دهد و لحظه ای، ای مَـزدا با اندیشه ی پاک و ضمیر روشن به تو نمی اندیشد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 3

پروردگارا، تو برای مردم باور داشتن این آموزش را مقرر فرموده ای که راستی رستگاری بخش و سودمند است و دروغ نکبت بار و زیان آور. بنابراین آرزو دارم که مردم پیوند خود را با اندیشه ی پاک استوار سازند و آمیزش خود را با دروغ و هواخواهان دروغ کاملا ً بگسلند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 4

کج خردان و بداَندیشان با زخم زیان، خشم اَفزایند و رشک و حسد برانگیزند و کارگران درستکار را از کار باز دارند. این زشت کرداران گرایش به نیکوکاری نداشته و چنان به دروغ و ناراستی خو گرفته اند که دیوان و دَدانِ انسان نما را مانند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 5

ای مَـزدا، کسی که با خواست درون و جانبازی بین وجدان خود و منش پاک پیوستگی پدیدآورد چنین کسی از عشق و ایمان به خداوند برخوردار بوده و در پرتو راستی و درستی به زیور خِرَد آراسته خواهد گردید و سرانجام با داشتن همه ی فروزگان معنوی ای اَهـورا در کشور جاودانی تو به سر خواهد برد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 6

ای مَـزدا و ای اَشا، خواستارم که مرا از اندیشه ی پاک و حکمت خویش آگاه سازید تا حقیقت را باز شناسم و دینی را به جهانیان آشکار سازم که از سوی تو ای هستی بخش الهام گردیده است.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 7

پروردگارا، بشود همه با منش پاک و دلی روشن به سخنانم توجه کنند و از روی پاکی و راستی آن را به گوشِ هوش بشنوند. ای هستی بخش، هنگامی که پیامِ مقدس تو را به مردم می آموزم گواه باش تا یاران و خودمانی ها برابر قانون ایزدی زندگی کرده و برای همکاران راهنمای نیکی باشند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 8

ای هستی بخش دانا، به فرشوشتر بهترین بخشش اَشا را که همانا پیوستگی و رسیدن به پروردگار است ارزانی دار و همین بخشایش را در مورد سایر مردم و پیروانم دریغ مدار. بشود که در پرتو خشترا نیروی معنوی و مقدس به مردم خدمت کنیم و از دوستداران تو باشیم.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 9

خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچ گاه اندیشه ی آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. ای جاماسب حکیم، کسانی که با دین و ایمان و داری وجدان اند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش (یعنی بهشت) برخوردار خواهند شد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 10

ای مَـزدا، با درود به آرمئیتی نمادِ ایمان و فروتنی و خواستهای درون این گوهرهای گران بها، یعنی روان نیک اندیشان و درست کرداران را برای نگهداری به تو می سپارم چونکه تویی شهریار بزرگ و نیروی پایدار و جاودانی.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 11

روان شهریاران ستمگر و بدکرداران و زشت گفتاران و سیه دلان و کج اندیشان و هواخواهان دروغ به دوزخ (با سرای دروغ) باز خواهند گردید زیرا ضمیر روشن آنها رو به تیرگی نهاده است و از روشنایی و حق دور گشته اند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 49 بند 12

پروردگارا، پرستندگان تو در پرتو اَشا از کدام یاری برخوردار خواهند شد؟ آیا زرتشت نیز در پرتو وهومن از کمک های تو بهره مند خواهد گردید؟ ای هستی بخش دانا؟ باسرودهای شایسته تو را ستایش کرده آرزو دارم آنچه را که در نزد تو گرامی ترین است به ما ارزانی داری.

بـرگه  نخسـت

پژوهشها و یادداشتها

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan