گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

دانلود کتابهای سودمند

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 1

سرانجام در روز شمار و پاداش، هنگامی که راستی بر دروغ چیره گردد و هنگامی که پرده از روی ریا و فریبِ دیوان و همدستان آنها برای همیشه برداشته شود، آنگاه ستایش و ایمان به تو ای هستی بخش گسترش خواهد یافت و بار و بَرِ خوشبختی به بار خواهدآورد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 2

پیش از اینکه کشمکش در اندیشه ام آغاز گردد، ای اَهـورا، مرا از دانستنی ها آگاه ساز. ای مَـزدا، مرا اطمینان بخش که آیا شخص پارسا و پرهیزگار بر هواخواه دروغ و فساد فیروز خواهد گردید؟ بی شک مشیتِ تو چنان است و این بزرگترین فیروزی در زندگی بشمار خواهد آمد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 3

هستی بخش دانا و سرچشمه ی نیکی، بهترین آموزش را به مردم دانا و پارسا خواهد آموخت. آموزشی که همه ی پاکان و روشن دلان و آموزگارانِ فلسفه ی  عرفان از آن آگاه اند، یعنی تنها در پرتوِ خِرَد و اندیشه ی پاک می توان ای مَـزدا از دلباختگانِ درگاه تو گردید.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 4

پروردگارا، کسی که اندیشه اش نیک یا بد باشد، کردار و گفتار و وجدان او نیز به نیکی یا بدی گراید. راهی را که اندیشه به آزادی اختیار کند اراده و ایمان نیز از آن پیروی خواهد کرد و با آن هماهنگی خواهد داشت. بنا به حکمت تو ای مَـزدا سرنوشت آنها از هم جدا و متمایز خواهد بود.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 5

ای آرمَئیتی، مگذار شهریارانِ ستمگر و بدرفتار بر ما حکومت کنند بلکه بشود شهریاران دادگر و با ایمانِ دارای رفتاری نیکو که دانش و خِرَد، راهنمای آنهاست بر ما فرمانروایی کنند. آری آرمئیتی، پاکیزگی برای مردم از هنگام زایش بهترین بخشش خداوندی بشمار میرود. ما باید برای آبادانی جهان و پیشرفت آفرینش کار کرده و همنوعان خود را بسوی روشنایی و حقیقت رهبری کنیم.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 6

به راستی که او (آرمئیتی) پناهگاه خوبِ راستی برای ما است و به ما پایداریِ تن و نیرویِ روان که از فروزگان با ارج منش پاک است خواهد بخشید. هستی بخش دانا و یکتا او (زمین) را با گیاه و سبزه بیاراست و ازآغازِ آفرینش برای مردم خوراک تهیه کرد. چنین است حکمتِ مَـزدا و قانون ازلی اَشا.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 7

خشم و نفرت را از خود دور کنید و اجازه ندهید اندیشه هایتان به خشونت و ستم گرایش پیدا کند. به منش پاک و مهر و محبت دلبستگی نشان دهید. رادمردانِ پاک سرشت برای گسترش راستی و درستی پیوند استوار خواهند ساخت و هواخواهانِ حقیقت را بسوی بهشت، جایگاه تو ای اَهورا که منزلگه راستان و پاکان است، رهبری خواهند کرد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 8

آرزوی من ای مَـزدا برخورداری از نیروی معنوی خشترای تو است، ولی خواست من برای برخورداری کسان و پیروانم از بخشش های تو ای هستی بخش یکتا بسیار زیادتر است. پروردگارا، چقدر آرزو دارم در پرتو راستی و پاکی خود را به جانبازان وفادار و هواخواهان راه حق  آشکار سازی تا با یاری اندیشه ی پاک در پیشبرد کارهای نیک کوشا باشند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 9

چگونه بدانم که تو ای مَـزدا بر همه، حتی بر آنانکه قصد آزار مرا دارند شهریاری میکنی؟ ای اَشا، روش نیک اندیشی و بهروزی را بر من آشکار ساز. پروردگارا، مرا از نحوه ی برخورداری از بخشایش خویش آگاه فرما، زیرا یک سوشیانت یا پیامبرِ آسمانی باید از پاداشی که  در انتظار اوست نیک آگاه گردد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 10

ای مَـزدا، یارانم برای گسترش دین اَهورایی کی خواهند آمد؟ پروردگارا، پلیدیِ دروغ و آز کی از پهنه ی گیتی برانداخته خواهد شد؟ وسیله ای که (با آن) کرپانهایِ سیه کار مردم را می فریبند و شهریارانِ ستمگر با اندیشه های شوم بر کشورها حکومت می کنند.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 11

ای مَـزدا، راستی و پاکی همراه با عشق و ایمان به خدا کیِ به سراغمان خواهند آمد و در پرتو چیرگی بر نفس آشتی و ایمنی به ارمغان خواهند آورد؟ هنگام حمله سیه کارانِ ستمگر و خونخوار چه کسی در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد و چه کسی از دانش و بینش وهومن برخوردار خواهد شد؟

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 48 بند 12

براستی سوشیانت ها و رهانندگان گیتی از دانش و بینش برخوردار بوده، وظیفه ی خود را با الهام از منش پاک انجام خواهند داد. آنها کردارشان از راستی و پاکی سرچشمه گرفته و رفتارشان با آموزش های تو ای مَـزدا هماهنگی دارد. آنان به درستی از بین بَرَندِگان خشم و نفرت و پدیدآورندگان مهر و آشتی می باشند.

بـرگه  نخسـت

پژوهشها و یادداشتها

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا