گـات ها

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 1

کسی که در پرتوِ خِردِ مقدس و قلبی پاک، اندیشه و گفتار و کردارش نیک و با راستی و درستی هماهنگ باشد مَـزدا اَهـورا با توانایی و مهرِ خویش به او رسایی و جاودانی خواهد بخشید.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 2

کسی که در پرتوِ خردِ مقدس به بهترین راه زندگی کند و گفتارش مهرآمیز و از روی خرد باشد، با دو دستش کارهای نیک را از روی ایمان انجام دهد، اندیشه اش تنها متوجه یکتا پروردگار خواهد بود و او را سرچشمه ی حق و راستی خواهد شناخت.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 3

پروردگارا، به راستی تو سرچشمه ی خرد(مقدس) هستی، این زمینِ شادی آفرین را تو آفریدی هنگامی که مردم به منش پاک روی آورده و با او مشورت کنند ای مَـزدا تو بِدانها آرامش بخشی و آرمئیتی (ایمان) را پشتیبان آنها قرار خواهی داد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 4

ای مَـزدا، بدکارانی که از خِرَدِ مقدس روی بَرتابَند رنج بینند، ولی درست کِرداران هرگز چنین نکنند. پروردگارا، مردمِ درستکار را اگر هم کم در آمد و نادار باشند باید گرامی داشت ولی هواهانِ دروغ را چنانچه توانا و پُردرآمد باشند باید خوار شمرد و از بَدان به حساب آورد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 5

ای مَـزدا اَهـورا، نیکوکاران در پرتو خرد مقدس تو از بهترین بخشش هایی که نوید داده شده است، برخوردار خواهند شد ولی مهر تو شامل حال بدکاران نخواهد گردید زیرا  کردار آنها از اندیشه ی زشت سرچشمه گرفته و آسمان روشن روحشان را ابر سیاه تبهکاری پوشانیده است.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 6

ای مَـزدا اَهـورا، در پرتو خِرد مقدس و آذرِ فروزانِ خویش سرنوشت دو گروه نیکان و بَدان را تعیین و پاداش و کیفر آنها را ارزانی خواهی داشت. پروردگارا، با افزایش فروغ ایمان و راستی و پاکی جویندگان حقیقت به سوی تو گرایش پیدا خواهند کرد.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتابهای سودمند

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tag AhoraMazda Ormazd Ahora Mazda Hormoz Hormozd Amshaspand Vohoman Ardibehsht Shahrivar Sepandarmaz Khordad Amordad Ezad Varahram Zartosht Zoroaster Zoroastrian Zoroastrianism Pars Parsi Parsian Sasaniyan Mobed Mobedan Fire Temple Atashkadeh Adoryan Darmehr Avesta Yasna Yasht Khorde Avesta visperad Vandidad Gatha MehrMazdayasnan Keyvan Arysant AliReza Khaksar Mazdyasna Mazdyasnan

اهورامزدا اهورا مزدا اورمزد هرمزد هرمز امشاسپند امشاسپندان بهمن وهومن اردیبهشت شهریور سپندارمذ خورداد خرداد امرداد ایزد ایزدان وهمن اردیبهشت شهریور سپندارمزد خورداد امرداد دی به آذر آذر آبان آناهیتا خور خیر ماه تیر گوش ایزد دی به مهر مهر ایزد سروش رشن فروردین شاه ورهرام ایزد رام باد دی به دین دین ارد اشتاد آسمان زامیاد ایزد مانتره سپند انارام اشو زرتشت اشوزرتشت زرتشتیان زرتشتی دین بهی بهدین موبد موبدان موبدموبدان رستم شهزادی اردشیر آذرگشسب فیروز آذرگشسب رشید شهمردان اردشیر خورشیدیان مهربان فیروزگری انجمن موبدان انجمن زرتشتیان کنکاش موبدان آتش آذر آتشکده آدریان درمهر درب مهر نیایشگاه زرتشتیان آتشکده آذرگشسب آتشکده آذربرزین مهر آتشکده آذرخروه اوستا یسنا یشت ها خرده اوستا ویسپرد وندیداد گات گاتها نیایش نماز و نیایش زرتشتیان مزدیسنا مزدیسنان مزدایسنا مزدایسنان مهرمزدایسنان مهرمزدیسنان مهرمزدیسنا مهرمزدایسنا ایران ایران باستان هخامنشیان اشکانیان ساسانیان پارس پارسی پارسیان علیرضا خاکسار کیوان آریسانت