گـات ها

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 1

کسی که در پرتوِ خِردِ مقدس و قلبی پاک، اندیشه و گفتار و کردارش نیک و با راستی و درستی هماهنگ باشد مَـزدا اَهـورا با توانایی و مهرِ خویش به او رسایی و جاودانی خواهد بخشید.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 2

کسی که در پرتوِ خردِ مقدس به بهترین راه زندگی کند و گفتارش مهرآمیز و از روی خرد باشد، با دو دستش کارهای نیک را از روی ایمان انجام دهد، اندیشه اش تنها متوجه یکتا پروردگار خواهد بود و او را سرچشمه ی حق و راستی خواهد شناخت.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 3

پروردگارا، به راستی تو سرچشمه ی خرد(مقدس) هستی، این زمینِ شادی آفرین را تو آفریدی هنگامی که مردم به منش پاک روی آورده و با او مشورت کنند ای مَـزدا تو بِدانها آرامش بخشی و آرمئیتی (ایمان) را پشتیبان آنها قرار خواهی داد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 4

ای مَـزدا، بدکارانی که از خِرَدِ مقدس روی بَرتابَند رنج بینند، ولی درست کِرداران هرگز چنین نکنند. پروردگارا، مردمِ درستکار را اگر هم کم در آمد و نادار باشند باید گرامی داشت ولی هواهانِ دروغ را چنانچه توانا و پُردرآمد باشند باید خوار شمرد و از بَدان به حساب آورد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 5

ای مَـزدا اَهـورا، نیکوکاران در پرتو خرد مقدس تو از بهترین بخشش هایی که نوید داده شده است، برخوردار خواهند شد ولی مهر تو شامل حال بدکاران نخواهد گردید زیرا  کردار آنها از اندیشه ی زشت سرچشمه گرفته و آسمان روشن روحشان را ابر سیاه تبهکاری پوشانیده است.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 6

ای مَـزدا اَهـورا، در پرتو خِرد مقدس و آذرِ فروزانِ خویش سرنوشت دو گروه نیکان و بَدان را تعیین و پاداش و کیفر آنها را ارزانی خواهی داشت. پروردگارا، با افزایش فروغ ایمان و راستی و پاکی جویندگان حقیقت به سوی تو گرایش پیدا خواهند کرد.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;