گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

دانلود کتابهای سودمند

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 1

کسی که در پرتوِ خِردِ مقدس و قلبی پاک، اندیشه و گفتار و کردارش نیک و با راستی و درستی هماهنگ باشد مَـزدا اَهـورا با توانایی و مهرِ خویش به او رسایی و جاودانی خواهد بخشید.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 2

کسی که در پرتوِ خردِ مقدس به بهترین راه زندگی کند و گفتارش مهرآمیز و از روی خرد باشد، با دو دستش کارهای نیک را از روی ایمان انجام دهد، اندیشه اش تنها متوجه یکتا پروردگار خواهد بود و او را سرچشمه ی حق و راستی خواهد شناخت.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 3

پروردگارا، به راستی تو سرچشمه ی خرد(مقدس) هستی، این زمینِ شادی آفرین را تو آفریدی هنگامی که مردم به منش پاک روی آورده و با او مشورت کنند ای مَـزدا تو بِدانها آرامش بخشی و آرمئیتی (ایمان) را پشتیبان آنها قرار خواهی داد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 4

ای مَـزدا، بدکارانی که از خِرَدِ مقدس روی بَرتابَند رنج بینند، ولی درست کِرداران هرگز چنین نکنند. پروردگارا، مردمِ درستکار را اگر هم کم در آمد و نادار باشند باید گرامی داشت ولی هواهانِ دروغ را چنانچه توانا و پُردرآمد باشند باید خوار شمرد و از بَدان به حساب آورد.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 5

ای مَـزدا اَهـورا، نیکوکاران در پرتو خرد مقدس تو از بهترین بخشش هایی که نوید داده شده است، برخوردار خواهند شد ولی مهر تو شامل حال بدکاران نخواهد گردید زیرا  کردار آنها از اندیشه ی زشت سرچشمه گرفته و آسمان روشن روحشان را ابر سیاه تبهکاری پوشانیده است.

 

سپنتـمدگات -  یسنا، هات 47 بند 6

ای مَـزدا اَهـورا، در پرتو خِرد مقدس و آذرِ فروزانِ خویش سرنوشت دو گروه نیکان و بَدان را تعیین و پاداش و کیفر آنها را ارزانی خواهی داشت. پروردگارا، با افزایش فروغ ایمان و راستی و پاکی جویندگان حقیقت به سوی تو گرایش پیدا خواهند کرد.

بـرگه  نخسـت

پژوهشها و یادداشتها

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan