گـات ها

اشتودگات -  یسنا، هات 46

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 1

به کدام سـرزمین روی آورم؟ به کجا رفته پنـاه جـویم؟ خویشانم مرا ترک گفته و دوستانم از مـن روی گردان اند. از همکاران کسی مرا خرسَند نمی سازد و فرمانروایان کشور نیز همگی به دروغ گرایش یافته اند ای اَهـورامَـزدا چگونه خواهم توانست تو را خشنود سازم؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 2

ای مَـزدا، من از ناتوانی و تنگدستیِ خود آگاهم، زیرا خواسته ام کم و یاران و هواخواهانم اندک اند. ای اَهـورا روی به درگاه تو آورده مانند دلداده ای که از دلبر خویش خواستار نظر لطف و محبت و خوشبختیِ سَرمَدی باشد. پروردگارا، در پرتو قانون ازلیِ اَشا مرا از نیروی نیک اندیشی و محبت بر خوردار ساز.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 3

ای مَـزدا، کی سپیده دم نیک بختی به در خواهد آمد و مردمِ جهان به سوی راستی و پاکی روی خواهند آورد؟ کی نجات دهندگان بشر با دانش و خِرَد و آموزش های مؤثر خویش مردم را رهبری خواهند کرد؟ و وهومن نماد اندیشه پاکی به چه کسی گرایش پیدا خواهد کرد؟ ای هستی بخش، من تنها تو را به عنوان آموزگار و سرور خود برگزیده ام.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 4

هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خویش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور باز دارند. آنها با کردار خصمانه ی خود به زشتی و تبهکاری مشهورند. ای مَـزدا، کسی که با تمام نیرو و وجودش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خِرَد و دانش حقیقتی رهبری خواهد کرد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 5

مرد دانا و توانایی که بنا به دستور ایزدی و یا از مهر و عواطف انسانی خواستارانِ کمک را خواه از هواخواهان راستی و یا دروغ به گرمی پذیرا شود او  پیرو راه اَشا بوده و زندگی اش سرشار از راستی و درستی می باشد ای هستی بخش دانا، او بخردی است که با نیروی دانش، گمراه را از تباهی و  نیستی رهانیده و او را به خود شناسی و اتکای به نفس رهبری خواهد کرد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 6

هرگاه مرد توانا شخص تبهکار را به راه راست هدایت نکند به دام فریبِ هواخواهان دروغ خواهد افتاد. کسی که برای هواخواهان دروغ آرزوی فیروزی کند و به آنها یاری بخشد از هواخواهان دروغ به شمار خواهد رفت و کسی که درست کرداران را دوست داشته به آنها ارج نهد خود در زمره ی پارسایان به حساب خواهد آمد. ای اَهـورا این قانون اَزلی را از روز هستی یافتن بشر مقرر فرمودی.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 7

هنگامی که هواخواه دروغ با کینه و نفرت اراده به آزار من کند،  ای مَـزدا جز  [آذر] فروغ مینوی و اندیشه به تو چه کسی از من پشتیبانی خواهد کرد؟ زمانی که این دو فروزه در نهاد ما بیدار شده و با هم کار کنند ای اَهـورا، آیین راستی به حد کمال خواهد رسید. پروردگارا، حقیقت را بر من  آشکار و وجدانم را به این آموزش بیدار ساز.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 8

کسی که اندیشه ی آسیب رساندن به هستی جهان را درسر پَروراند، بدرستی از کردارهای زشت او آسیبی به من نخواهد رسید، بلکه نتیجه ی کردار زشت و نفرت او به خودش بر خواهد گشت. کردارهای زشت و  تبه کارانه، او را از انجام کار نیک و شناخت زندگانی کامل باز خواهد داشت و خشم و نفرت به هیچ وجه او را ای مَـزدا از زندگانی نکبت بار که نصیبش خواهد گردید حفظ نخواهد نمود.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 9

کیست آن رادمرد بزرگ و نخستین آموزگاری که به ما آموخت تنها تو را ای پروردگار شایسته ترین ذات مورد ستایش بشناسیم و تو را داورِ پاک کردارها و سرور راستی بدانیم؟ پروردگارا، ما کوشش خواهیم کرد که در پرتوِ اندیشه ی پاک از قانون اَزلی اَشا و اَسرار هستی پرده برداریم و آنچه که آفریننده ی جهان از آیین راستی آشکار ساخته است آگاهی یابیم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 10

ای مَـزدا اَهـورا، از مرد و زن هر کس در این جهان آنچه را که تو به عنوان بهترین کار مقرر داشته ای به جای آرد، چنین شخصی از پاداش و خشَترا که همانا نیروی معنوی و خدمت به مردم است و در پرتو اندیشه ی پاک بدست توان آورد برخوردار خواهد گردید. پروردگارا، من به آنان خواهم آموخت که تنها تو را پرستش کنند و هنگام گذر کردن از پل چینوت آنانرا راهنمایی خواهم کرد.

پل چینوت: پل داوری بین نیک و بد است.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 11

کاوی ها و کرپن ها (پیشوایان و شاهزادگانِ بت [دیو] پرست) متحد گشته و سعی میکنند با کردار زشت و سیاه خود زندگی معنوی مردم را تباه سازند ولی هنگامی که به نزدیک پل چینوت رسند از روان و وجدان خود شرمسار گشته و سختی و آزار بینند و برای همیشه مجبور به زندگی در سرای دروغ خواهند شد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 12

هنگامی که خویشان و نوادگان نیرومند فریانه تورانی به آیین راستی گروند و با عشق و ایمان در پیشرفت زندگی بشر و آبادانی جهان بکوشند آنگاه در پرتو منش پاک فریانه بین آنها همبستگی به وجود آورده و  آیین مَـزدایی را که نوید بخش رستگاری و خوشبختی است بر آنها آشکار خواهد گردانید.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 13

کسی که اَشو زرتشت اسپنتمان را خشنود ساخته و او را در انجام مأموریت یاری کند مردی درست کردار و نیکو سیرت شناخته خواهد شد. مَـزدا اَهـورا به چنین شخصی بهترین زندگانی را خواهد بخشید و پیرامون او از محبت و منش پاک سرشار خواهد شد. پروردگار او را همگام با اَشا و هواخواه قانون راستی خواهد شناخت.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 14

ای زرتشت، کیست دوستِ درست کردار تو که هواخواه راستی است؟ چه کسی برای گسترش و نیکنامیِ انجمنِ برادری (مغ) کوشش خواهد کرد؟ این شخص همانا گشتاسبِ کیانی شاهنشاه دلیر است. ای مَـزدا اَهـورا، من پیام آسمانی تو را به مردم خواهم آموخت تا شایسته ی بار گاه تو گردیده و در سرای تو (فردوس) جای گزینند.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 15

ای فرزندان هیجدسپ و اسپنتمان اکنون به شما چیزی را خواهم آموخت که شنیدن آن برای شما بهترین اندرز خواهد بود و شما در پرتوآن دانا را از نادان باز خواهید شناخت. افزون بر این شما در پرتوِ کردارِ نیک به اَشا آنچنانکه در قانون اَزلی اَهـورا مقرر گردیده است دست خواهید یافت.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 16

ای فرشوشتر از خاندان هووگوا، دیندارانِ با وفا را به سوی کمال و فروغ جاودانی که ما هر دو خواستار آنیم رهبری کن بدانجا که راستی و درستی و محبت و ایمان، پیوستگی داشته و منش پاک و نیروی معنوی، شهریای دارند. بدانجا که مَـزدا اَهـورا با شکوه و جلال آرام گزیده است.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 17

ای جاماسب دانا، از خانواده هووگوا، این نکته را بیاموز. جنبش و فعالیت بر بیکاری و تنبلی برتری دارد. پس با وجدان بیدار و با کار کوشش او را پرستش نما. آن هستی بخش دانا و بی همتایی که در پرتو قانون ازلیِ خویش، دانا را از نادان تمیز می دهد و بر پا دارنده ی این جهان است.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 18

بهترین چیز را به کسی نوید می دهم که با جان و دل مرا در انجام مأموریتم یاری کند. در پرتوِ وهومن برای چنین شخصی بخشایش و محبت های خود را نثار می کنم. اما کسی که با من دشمنی ورزد با او دشمن خواهم بود. ای هستی بخش دانا در پرتو راستی و درستی مَشیت تو را بر آورده خواهم ساخت زیرا خِرد و اندیشه مرا به این ره راهنمایند.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 46 بند 19

کسی که از روی راستی و درستی بهترین آرزوی مرا که زرتشت هستم برآورده سازد، چنین کسی از زندگانی جاودان برخوردار گشته و در این جهان به خواست ها و آرزوهای دلش دست خواهد یافت و از بخشش های جهان بهره مند خواهد گردید. ای هستی بخش یکتا و داناتر از همه این نکته را نیز به من آموختی.

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;