گـات ها

اشتودگات -  یسنا، هات 45

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 1

ای کسانی که از دور و  نزدیک برای آگاه شدن آمده اید، من اکنون برایتان سخن خواهم گفت. گوش فرا دهید و بشنوید حقایق روشنی را که به شما می آموزم. با دقت به خاطر بسپارید، مبادا بار دیگر آموزگار بدخواه، زندگانی مردم را تباه سازد و دروغ پرست با کج آموزی خویش آنان را گمراه نماید.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 2

اکنون درباره ی دو مینو (یا دوگوهری) که در آغاز زندگانی وجود داشته اند سخن خواهم گفت. از این دو گوهر آن یکی که پاک و مقدس بود به همزاد خویش گوهر پلید چنین گفت: هیچ گاه اندیشه و آموزش و اراده و ایمان و گفتار و کردار و وجدان ما با یکدیگر سازش نداشته و از هم جدا هستند.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 3

اکنون حقایق و اصول آیین زندگی را آنچنان که هستی بخش دانا به من آموخت آشکار خواهم ساخت. کسانی که کلام مقدس مَـزدا را به کار نبندند و چنانکه من آموخته ام پیروی نکنند، پایان زندگی آنها پشیمانی و آه و افسون خواهد بود.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 4

اکنون از بهترین هدف و آمال زندگی سخن خواهم گفت و حقیقتی را که در پرتوِ اَشا دریافته ام بیان خواهم داشت و آن اینکه آیین زندگی همراه با راستی را مَـزدا خدای یکتا و دانا- مقرر فرمود: پروردگاری که سرچشمه ی منش نیک و فعال است و [آرمئیتی] ایمان و محبت، دخترِ نیکوکار او بشمار می رود. اَهـورای از همه چیز آگاه را هرگز نتوان فریفتن.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 5

ایدون از سخنانی که از سوی پروردگار به من الهام شده است گفتگو خواهم کرد. سخنانی که شنیدن و به کار بستن آن در زندگی برای مردم بهترین است. کسانی که این آموزشها را با جان و دل پذیرا شده و فرمانبراند، از بخشش رسایی و جاودانی برخوردار خواهند گردید، و سرانجام به زیارت اَهـورا مَـزدا و روشنایی حقیقی نایل خواهند شد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 6

من اکنون از کسی که برتر و بزرگتر از همه است سخن خواهم گفت. با راستی و پاکی، سرورِ دانا و اَمشاسپندانش را ستایش  میکنیم و آرزو داریم هستی بخش یکتا در پرتوِ خردِ مقدسِ خویش نیایش ما را بشنود. بشود که در پرتو منش پاک و محبت و ایمان به او دست یابیم. پروردگارا، در پرتو خِرَد مرا به سوی روشنایی حقیقتی (با آنچه که بهترین است) رهبری فرما.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 7

همه رستگاری را از او خواهان اند، چه آنانکه زنده اند و چه کسانی که از جهان رفته و یا در آینده پا به عرصه ی وجود خواهند گذاشت. روان شخص پارسا و درست کردار کامروا گشته و از بخشش جاودانی برخوردار خواهد شد، ولی هواخواه دروغ و تبهکار از درد و عذابی که همیشه تجدید میگردد رنج خواهد برد. این قانون را هستی بخش دانا و یکتا از توانایی خویش مقرر فرموده است.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 8

چون اَهـورا مَـزدا را با دیده ی دل دیده ام،کوشش خواهم کرد با سرودهای ستایش توجهش را به سوی خود جلب کنم. با اندیشه و گفتار و کردار نیک و در  پرتوِ راستی و درستی دریافتم که اَهـورا مَـزدا هستی بخش دانا و پروردگارِ یکتا است. بنابراین نیایش های قلبی و ستایش خود را به بارگاه مقدسش نیاز می کنم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 9

لطف و بخشایش پروردگار و وهومن (منش پاک) را خواستارم، چونکه به خواست و اراده ی پروردگار شادی و رنج هر دو برای ما آفریده شده است. بشود که مَزدا اَهورا در پرتوِ توانایی خویش نیروی کار کردن و خدمت به ما ارزانی فرماید تا با دانش و منش پاک، مردم را به سوی راستی و حقیقت پیشرفت دهیم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 10

با درود و ستایش قلبی و ایمان پاک او را بزرگ خواهیم داشت. کسی که در پرتو نیرویِ خویش، هستی بخش دانا و یکتا و آفریدگار هر دو جهان نامیده شده است. پروردگاری که در پرتوِ قانون ازلی و اندیشه یِ رسا و شهریاری خویش به مردم جهان رسایی و جاودانی نوید داده است و آنها را به برخورداری از نیروی تن و پایداری روان امیدوار ساخته است.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 11

کسانی که با [دیوان] بت پرستان و هواخواهان آنها دشمنی ورزند و همچنین کسانی که نام پروردگار را به نیکی یاد کرده و سوشیانت های دانا و یاور دین راستین را گرامی دارند، مَـزدا اَهـورا با آنان چون دوستی صمیمی و برادر و پدری مهربان خواهد بود و راهشان با کسانی که اَهورای یکتا را خوار شمارند و از او به زشتی یاد کنند کاملا جداست.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;