گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

دانلود کتابهای سودمند

اشتودگات -  یسنا، هات 45

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 1

ای کسانی که از دور و  نزدیک برای آگاه شدن آمده اید، من اکنون برایتان سخن خواهم گفت. گوش فرا دهید و بشنوید حقایق روشنی را که به شما می آموزم. با دقت به خاطر بسپارید، مبادا بار دیگر آموزگار بدخواه، زندگانی مردم را تباه سازد و دروغ پرست با کج آموزی خویش آنان را گمراه نماید.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 2

اکنون درباره ی دو مینو (یا دوگوهری) که در آغاز زندگانی وجود داشته اند سخن خواهم گفت. از این دو گوهر آن یکی که پاک و مقدس بود به همزاد خویش گوهر پلید چنین گفت: هیچ گاه اندیشه و آموزش و اراده و ایمان و گفتار و کردار و وجدان ما با یکدیگر سازش نداشته و از هم جدا هستند.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 3

اکنون حقایق و اصول آیین زندگی را آنچنان که هستی بخش دانا به من آموخت آشکار خواهم ساخت. کسانی که کلام مقدس مَـزدا را به کار نبندند و چنانکه من آموخته ام پیروی نکنند، پایان زندگی آنها پشیمانی و آه و افسون خواهد بود.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 4

اکنون از بهترین هدف و آمال زندگی سخن خواهم گفت و حقیقتی را که در پرتوِ اَشا دریافته ام بیان خواهم داشت و آن اینکه آیین زندگی همراه با راستی را مَـزدا خدای یکتا و دانا- مقرر فرمود: پروردگاری که سرچشمه ی منش نیک و فعال است و [آرمئیتی] ایمان و محبت، دخترِ نیکوکار او بشمار می رود. اَهـورای از همه چیز آگاه را هرگز نتوان فریفتن.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 5

ایدون از سخنانی که از سوی پروردگار به من الهام شده است گفتگو خواهم کرد. سخنانی که شنیدن و به کار بستن آن در زندگی برای مردم بهترین است. کسانی که این آموزشها را با جان و دل پذیرا شده و فرمانبراند، از بخشش رسایی و جاودانی برخوردار خواهند گردید، و سرانجام به زیارت اَهـورا مَـزدا و روشنایی حقیقی نایل خواهند شد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 6

من اکنون از کسی که برتر و بزرگتر از همه است سخن خواهم گفت. با راستی و پاکی، سرورِ دانا و اَمشاسپندانش را ستایش  میکنیم و آرزو داریم هستی بخش یکتا در پرتوِ خردِ مقدسِ خویش نیایش ما را بشنود. بشود که در پرتو منش پاک و محبت و ایمان به او دست یابیم. پروردگارا، در پرتو خِرَد مرا به سوی روشنایی حقیقتی (با آنچه که بهترین است) رهبری فرما.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 7

همه رستگاری را از او خواهان اند، چه آنانکه زنده اند و چه کسانی که از جهان رفته و یا در آینده پا به عرصه ی وجود خواهند گذاشت. روان شخص پارسا و درست کردار کامروا گشته و از بخشش جاودانی برخوردار خواهد شد، ولی هواخواه دروغ و تبهکار از درد و عذابی که همیشه تجدید میگردد رنج خواهد برد. این قانون را هستی بخش دانا و یکتا از توانایی خویش مقرر فرموده است.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 8

چون اَهـورا مَـزدا را با دیده ی دل دیده ام،کوشش خواهم کرد با سرودهای ستایش توجهش را به سوی خود جلب کنم. با اندیشه و گفتار و کردار نیک و در  پرتوِ راستی و درستی دریافتم که اَهـورا مَـزدا هستی بخش دانا و پروردگارِ یکتا است. بنابراین نیایش های قلبی و ستایش خود را به بارگاه مقدسش نیاز می کنم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 9

لطف و بخشایش پروردگار و وهومن (منش پاک) را خواستارم، چونکه به خواست و اراده ی پروردگار شادی و رنج هر دو برای ما آفریده شده است. بشود که مَزدا اَهورا در پرتوِ توانایی خویش نیروی کار کردن و خدمت به ما ارزانی فرماید تا با دانش و منش پاک، مردم را به سوی راستی و حقیقت پیشرفت دهیم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 10

با درود و ستایش قلبی و ایمان پاک او را بزرگ خواهیم داشت. کسی که در پرتو نیرویِ خویش، هستی بخش دانا و یکتا و آفریدگار هر دو جهان نامیده شده است. پروردگاری که در پرتوِ قانون ازلی و اندیشه یِ رسا و شهریاری خویش به مردم جهان رسایی و جاودانی نوید داده است و آنها را به برخورداری از نیروی تن و پایداری روان امیدوار ساخته است.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 45 بند 11

کسانی که با [دیوان] بت پرستان و هواخواهان آنها دشمنی ورزند و همچنین کسانی که نام پروردگار را به نیکی یاد کرده و سوشیانت های دانا و یاور دین راستین را گرامی دارند، مَـزدا اَهـورا با آنان چون دوستی صمیمی و برادر و پدری مهربان خواهد بود و راهشان با کسانی که اَهورای یکتا را خوار شمارند و از او به زشتی یاد کنند کاملا جداست.

بـرگه  نخسـت

پژوهشها و یادداشتها

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan