گـات ها

اشتودگات -  یسنا، هات 44

 

اشتودگات -  یسنا، هات بند 1

ای اَهـورا، با فروتنی از تو پرسشی دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. پرستش تو را چگونه باید به جای آورد؟ ای مَـزدا قلب من از مهر تو  لبریز است بگذار کسی که تو را خوب می شناسد راه درست را به من نشان دهد. پروردگارا، بشود که در پرتو راستی و درستی از یاری تو برخوردار گشته و دیده ی دلمان از نور از پاک منشی و ژرف بینی روشن گردد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 2

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. سرچشمه ی بهترین و والاترین زندگی معنوی کدام است؟ کسی که برای دست یافتن به آن تلاش می کند چه پاداشی خواهد یافت؟ ای مَـزدا اوست رهبر ما که در پرتو راستی و درستی مقدس است. او برگزیده ی نژاد بشر، پارسدار مردم، درمان بخش زندگی، یک دوست واقعی و روحانیِ به تمام معنی است.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 3

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. در روز ازل چه کسی آفریدگار و سر چشمه ی راستی بوده است؟ چه کسی  راه سیرِ خورشید و ستارگان را تعیین فرمود؟ کیست آنکه ماه را گاهی بِدر و گاهی هلال ساخت؟ ای مَـزدا من می خواهم از همه ی این حقایق و بسا چیزهای دیگر آگاهی یابم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 4

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم، خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه نیرویی زمین را در پایین و سپهر را در بالا نگه داشته است و از فرو افتادنش جلوگیری میکند؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست آنکه به باد وزش و به تیره ابرِ باران زا، تندرَوی بخشید؟ ای مَـزدا، کیست آفریننده و الهام بخش منش پاک؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 5

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آفریننده ی روشنایی و تاریکی کیست؟ خواب و بیداری و حالت آرامش و  فعالیت را چه کسی پدید آورد؟ کیست پدید آورنده ی بامداد و نیمروز و شب که مرد دانا را به انجام وظایف روزانه ی خود هشدار می دهد؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 6

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آیا آنچه را که بیان خواهم کرد حقیقت دارد؟ آیا عشق و ایمان به خدا و در پرتو کار نیک، راستی و درستی افزایش خواهد یافت؟ آیا در پرتوِ منش پاک، نیروی ایزدی پدید خواهد آمد؟ این جهان بارور و شادی بخش را برای که آفرید ی؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 7

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه کسی ایمان به خدا  و نیروی خدمت به برادران نوعی را در ما پدید آورد؟ چه کسی از روی خرد و فرزانگی احترام و محبتِ پدر را در دلِ فرزند نهاد؟ ای مَـزدا من می کوشم تا در پرتوِ خردِ پاک، تو را آفریننده ی همه چیز بدانم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 8

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستار حقیقت را بر من آشکار سازی تا بتوانم ای مَـزدا در مورد آنچه که از سوی تو الهام شده است بیاندیشم. پروردگارا، خواستارم در پرتو منش نیک، آموزش های تو را درک نمایم و در پرتو راستی و پاکی از رسایی در زندگی برخوردار گردم. پروردگارا، چگونه و  با انجام چه نیکویی هایی روانم از شادی و آرامش بهره مند خواهد شد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 9

ای اَهـورا، پرسشی دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی، چگونه وجود خود را دربست در انجام خدمت مقدس با تمام نیرو و توان به تو نثار کنم؟ این حقیقت را دانش دین به من می آموزد. ای مَـزدا، فداییِ تو در پرتو راستی و منش پاک و خدمت به مردم با تمام نیرو، سرانجام در جایگاه تو یعنی بهشت جای خواهد گرفت.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 10

ای اَهـورا، پرستی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار  سازی. پروردگارا، از آیین الهام بخش خود که برای مردم جهان بهترین موهبت است مرا آگاه ساز. آیینی که با راستی همگام  بوده و به پیشرفت جهان هستی کمک می کند. پروردگارا، آرمئیتی یا نور ایمان را در قلبمان روشن ساز تا در پرتو آن کارهای ما به سوی راستی و درستی گرایش پیدا کند. ای مَـزدا، ما را هدایت فرما تا خواسته و آرزوی نهایی ما رسیدن به تو باشد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 11

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه ایمان به خدا و نرم خویی و مهرورزی در قلب کسانی که آیین الهام بخش تو برایشان اظهار شده است جای خواهد گرفت. پروردگارا می دانم که تو مرا برای انجام این کار بزرگ به عنوان نخستین آموزگار برگزیده ای. بنابراین تنها کسانی که تو  را فرمانبردارند از دوستان و دیگران را دشمن خواهم شمرد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 12

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. به کدام یک از طرفین راستی یا دروغ روی آورم؟ با هواهان دروغ که سیه کارند گفتگو کنم یا با کسانی که از بدکاران رنج می برند؟ آیا دروغ پرستانی که بخشایش گرانبهای تو را خوار می شمارند اندیشه و قلب آنها را سیاهی دروغ و زشتی فرا نگرفته است؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 13

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه باید دیو دروغ را از خود برانیم؟ پروردگارا، از اشخاص بی دین و ایمان دوری خواهیم گزید و از کسانی که پیوند خود را با راستی و خرد گسسته و نسبت به منش نیک دلبستگی نشان نمی دهند و کوششی در راه گرایش به این فروزگان ویژه نمی نمایند پرهیز خواهیم کرد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 14

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه باید دروغگو را به دست راستی سپرد تا با آموزش کلام آسمانی روحش از آلودگی پاک گردد. ای مَـزدا، با وارد ساختن شکستِ کامل به هواخواهانِ دروغ و تباهکاران، فریب و نفرت آنها را از بین برده و بی اثر خواهیم ساخت.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 15

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. پروردگارا، به راستی تو توانا هستی که در پرتوِ اَشا مرا از گزند فریبکاران و نفرتِ دروغگویان نگهداری فرمایی؟ هنگامی که دو سپاه دشمن در برابر  یکدیگر صف آرایی کرده و به هم می تازند آنگاه ای مَـزدا برابرِ قانون ایزدی،کدام یک از دو گروه (مَزداپرستان و هواخوهان دروغ) و در کجا از فیروزی برخوردار خواهند شد؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 16

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. کیست آن شخصِ دلیر و فیروزمندی که در پرتو ِآزموش هایِ ایزدی، ما را پناه بخشد؟ پروردگارا، از راه الهام آن رهبر دانا و درمان بخشِ زندگی را به من نشان ده و او را از موهبت سروش و وهومن (روشن ضمیری) برخوردار ساز. پروردگارا، این دو بخشش بزرگ را به هر کس که دوست داری ارزانی فرما.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 17

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی ای مَـزدا، چگونه با راهنمایی تو به هدف و آماج خویش که پیوستن به تو و یکی شدن با معشوق است دست خواهم یافت؟ پروردگارا، کی با گفتار شیوا و مؤثر و در پرتوِ اَشا و پیام آسمانی تو که بهترین راهنما است مردم را به سوی رسایی و جاودانی رهبری خواهم کرد؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 18

ای اَهـورا، پرسشی ازتو دارم. خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه در پرتو اَشا (راستی و پاکی) پاداش دلخواه را که عبارت است از تسلط بر ده مادیان حواس یا نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقی و سرمدی خواهد رسید؟ ای مَـزدا، از رسایی  و جاودانی کِی برخوردار خواهم شد تا مزد و بخشش های بزرگ را برای رستگاری به مردم جهان ارمغان دهم؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 19

ای اَهـورا، پرسشی از تو دارم. حقیقت را بر من آشکار سازی. پروردگارا، هنگامی که شخص نیازمند و راستگو به جای کمک و پاداش از توانگران پاسخ سرد می شنود چه سزایی برای این گونه اِهمال کاران مقرر فرموده ای؟ من از کیفری که برابر آیین ایزدی پس از مرگ و روز واپسین در انتظار آنهاست به خوبی آگاهم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 44 بند 20

ای مَـزدا، از تو می پرسم چطور امکان دارد دیوان از شهریاران نیک باشند؟ کسانی که برای ارضایِ هوسهای  خویش و انجام مقاصد خود خواهانه می جنگند و با کمک کرپن ها وکاوی ها و اوسیخش جهان را به دستِ خشم و نفرت سپرده و جهانیان را به ناله و فغان در می آورند. آیا اینها هیچ گاه کوششی خواهند کرد تا در پرتوِ راستی و درستی موجب پیشرفت و آبادانی جهان گردند و آشتی و آرامش را برقرار سازند و گسترش دهند.

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;