گـات ها

اشتودگات -  یسنا، هات 43

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 1

مَزدا اَهورایی که فرمانروای مطلق است چنین مقرر فرموده: خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سازد. پروردگارا برای استوار ماندن به آیین راستی از تو نیروی تن و روان را خواستارم. ای آرمئیتی، ای مظهر ایمان و محبت، آن پرتو ایزدی که پاداش زندگانی سراسر نیک منشی است به من ارزانی دار.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 2

به راستی چنین کسی از بهترین بخشایش ایزدی برخوردار خواهد شد. کسی را که در آرزوی روشن دلی است و برای رسیدن به آن تلاش میکند، ای مَـزدا در پرتو خِرَد مقدس و آگاه خویش به او روشنایی دوران ارزانی دار. پروردگارا، در پرتوِ اَشا (قانون ازلی راستی و پاکی) ما را از حِکمت و دانش که از بخشایش وهومن است  برخوردار ساز تا طیِ زندگانیِ دراز از شادی و سُرور بهره مند گردیم.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 3

به راستی کسی از بهترین نیکی برخوردار خواهد شد که در جهان مادی راه راستی و خوشبختی را به ما آموزد و در جهان مینوی ما را رستگار سازد. راهی که ما را به حقیقت و راستی، آنجا که بارگاه قدس اَهـوراست رهبری کند. ای مَـزدا، شیفتگان حقیقت و دلدادگان تو در پرتو خرد و تقدس سرانجام به تـو خواهند پیوست.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 4

ای مَـزدا هنگامی تو را نیرومند و پاک خواهم شناخت که در پرتو توانایی ات آرزوهایِ ما برآورده شود و هواخواهان راستی و دروغ هر دو به پاداش و کیفر مقرر رسند. آنگاه که فروغ تو در قلبم بدرخشد و گرمی بخشد روانم نیروی راستی را احساس کرده و اندیشه ی پاک با تمام توان به من روی خواهد نمود.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 5

ای مَـزدا اَهـورا، -خداوندِ جان و خرد- آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که تو را سرآغاز زندگی و ازلی یافتم، زمانیکه برای اندیشه و گفتار و کردارِ نیک پاداش معین فرمودی و در پرتو خِرَد و حکمتِ خویش مقررداشتی که بدی از برای بَدان و نیکی از برایِ نیکان خواهد بود، و این امر تا روز واپسین و پایان هستی ادامه خواهد داشت.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 6

ای مَـزدا، در آن زمان که خِرَدِ پاکِ تو و خَشَترا و وهومن به سویِ ما آیند،آنگاه جهانِ هستی  بسوی راستی و درستی پشرفت خواهد کرد و فرشته ی آرمئیتی نورِ محبت و ایمان را در دلِ رادمردان روشن کرده آنانرا به سوی حقیقت رهبری خواهد نمود و هیچ کس را یارای فریفتن پروردگار- مظهرِ خِرَد و حکمت- نخواهد بود.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 7

آنگاه ای مَـزدا اَهـورا، تو را پاک و مقدس شناختم که اندیشه ی پاک به من روی آورد و از من پرسید، کیستی؟ و از کدام خاندانی؟ هنگام تردید و دودلی چه راهی را برخواهی  گزید؟ راهی که به سود براداران و نزدیکان توست و یا  آنکه به سود خودت می باشد؟

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 8

آنگاه چنین پاسخ دادم: من زرتشت دشمنِ سرسختِ دروغ و دروغگویان هستم و تا آنجا که مرا نیرو و توان است با آنها پیکار خواهم کرد ولی با تمام قدرت یاور و پشتیبانِ نیکان و درست کرداران خواهم بود پروردگارا، بشودکه از نیروی معنوی و بیکرانت برخوردار گردم و همیشه سر سپرده و ستایشگر تو باشم ای مَـزدا.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 9

ای خداوند جان و خرد، آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که منشِ پاک به من روی آورد و نورِ حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت. پرسیدم چه کسی را خواستاری بیش از همه مورد نماز و ستایش قرار گیرد (خود چنین پاسخ گفتم) تا زمانی که مرا نیرو و توان است فروغ تابناک و معنوی تو را مَـزدا می ستایم و به آیین راستی دل خواهم بست.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 10

پروردگارا، مرا به سوی راستی و پاکی که نهایتِ آرزویِ من است، رهبری کن تا با پیروی از آرمئیتی مظهر ایمان و محبت، به رسایی نایل آیم. پروردگارا، اکنون ما را بیازمای تا ایمان خود را به ثبوت رسانیم. آزمایشهای  تو چنان است که به انسان نیروی معنوی خواهد بخشید، به ویژه رهبرانی که از سوی تو ای مَـزدا، الهام گرفته اند با نیرو و شهامت مردم را راهنمایی کرده و مشیتِ تو را انجام خواهند داد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 11

ای خداوند جان و خرد، آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که منشِ نیک به من روی آورد و در پرتو سخنان الهام بخش تو بصیرت و بینش یافتم. هر چند دریافته ام که ایجاد ایمان در دل مردم کاری است بس دشوار ولی پروردگارِ من، آنچه را که از دیدگاه تو بهترین کار شناخته شده است با فداکاری و کوشش انجام خواهم داد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 12

آنگاه که به من فرمودی: «با دانش کامل از راستی  پیروی کن» سخنی گفتی که خواسته یِ قلبیِ من بود. من کوشش خواهم کرد تا فرشته ی سروش (ندای وجدان) را در درونم بیدار کرده، قلبم را از پرتو ایزدی روشن سازم و به این حقیقت آگاهی حاصل کنم که هر کس از گروه نیکان و بَدان آنچه را سزاوار است بِدو پاداش بخشیده خواهد شد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 13

ای خداوند جان و خرد، آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که منشِ پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت. پروردگارا، برای رسیدن به غایت آمال و آرزوهای خویش زندگی دراز به من ارزانی دار، آن چیزی که جز تو کسی دیگر را یارای بخشیدن نیست، آن زندگانیِ مطلوب و آرزو شده که سرشار از خدمت به هم نوع و فعالیت برای پیشرفت جهانیان بوده و به خشترای تو بستگی دارد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 14

ای مَـزدا، آن سان که مرد دلیر و توانایی به دوست خود مهربانی کرده و او را آرامش می بخشد، به پیروانم شادی فزون از اندازه بخش، آن شادی و سروری که در پرتوِ راستی به دست آید و در قدرت شهریاریِ توست. پروردگارا، من از آیین راستی و همه کسانی که پیام آسمانی تو را می سرایند پشتیبانی خواهم کرد.

 

اشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 15

ای اَهـورا مَـزدا، آنگاه تو را پاک و مقدس  شناختم که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت. آنگاه دریافتم که  اندیشه ی آرام و ژرف بهترین وسیله ی کسب دانش و بینش معنوی است و هیچ رهبری شایسته نیست با هواخواهان دروغ از در آشتی درآید زیرا آنان پرهیزکاران و درست کرداران را دشمن همیشگی خود پندارند.

 

اَشتودگات -  یسنا، هات 43 بند 16

ای اَهـورا مَـزدا، زرتشت از برای خویش پاکترین خِرَد را به منظورِ راهنما برگزید. بشود که راستی و درستی، زندگانی مادیِ ما را نیرومند سازد. بشود که نیروی معنوی با نور ایمان و محبت چون پرتو درخشان خورشید قلوب ما را روشن سازد. پروردگارا به کسانی که در پرتو منش  پاک و عقل و خِرَد کاری انجام می دهند پاداش بخش.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;