گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

دانلود کتابهای سودمند

اَهنودگات -  یسنا، هات 34

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 1

ای مَـزدا، رفتار و گفتار نیک و پرستش بی ریایی که در پرتوِ آنها مردم از بخشایش جاودانی و پارسایی و نیروی معنوی و رسایی برخوردار می گردند همه را نخست به تو خداوند هستی بخش پیشکش می نماییم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 2

پروردگارا، مرد نیک اندیش و پارسائی که روانش با راستی همگام است تنها به تو می اندیشد و کردار نیک خود را به تو نیاز می کند ای اَهـورا مَـزدا بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 3

ای اَهـورا، با کمال احترام آنچه در خور و سزاوار تو و اَشا مظهر راستی و پاکی است به جا می آوریم. بشود که همه جهانیان در پرتو منش پاک و در کشور (جاودانی تو) به رسایی رسند. ای مَـزدا، به راستی مرد دانا و روشن بین  هماره از نیروی معنوی برخوردار می باشد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 4

ای اَهـورا،  آذر نیرومند تو را که در پرتو راستی فروزان است خواهانیم. آن شعله فروزانی که اَبدی و نیرومند است و پیروان راستی را آشکارا رهنمون گشته و یاری می بخشد. ای مَـزدا،  همین شعله ی فروزان است که پلیدیِ نهفته در نهادِ بد خواهان را آشکار می سازد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 5

چه شگرف است نیروی تو، چقدر آرزو دارم ای مَـزدا، که با کردار نیک و خدمت به بشر و در پرتو راستی و منش پاک و دستگیری از  وارستگان و بیچارگان به تو پیوندم. پروردگارا، تو را برتر از همه می دانیم و مخالف خدایان دروغین و تباهکاران می شماریم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 6

ای مَـزدا، ای نماد راستی و روشن دلی چون به راستی تو را چنین (برتر و بالاتر از همه) شناختم پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راهنمایی کرده تا با صمیم قلب و ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده و به سویت باز گردم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 7

ای مَـزدا، کجایند ستایشگران با وفایی که در پرتو منش پاک و آگاهی از آموزشهای پر ارج آیین هنگام بدبختی و سختی از تو روی برنتابند و باهوش و درایت، آن آموزشها  را به کار بندند و در گسترش پیکِ مقدسِ تو بکوشند. پروردگارا، کسی دیگر را جز تو نمی شناسم و خواستارم ما را در پرتو راستی یاور و  پناه باشی.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 8

به راستی دروغ پرستان با کردار زشت خویش ما را هراسان سازند. چون آنان تباهی و ویرانی بر مردم آورند و نیرومندانشان بر ناتوانان ستم روا دارند. ای مَـزدا، آنان به آیین مقدس تو (قانون اَشا) توجهی نکرده و همیشه از راستی رو گردانند و منش پاک از آنها گریزان است.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 9

ای مَـزدا، کسانی که با زشت کرداری و بی خبری از منش پاک، فروزگان سپنتا آرمیتی را که نزد بِخردان گرامی است خوار شمرند از آنان راستی دور خواهد ماند چنانکه تبهکاران با تمایلات پلید شیطانی خویش از ما دوری جویند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 10

مرد خردمند با آگاهی از اینکه عشق و ایمان به خدا سرچشمه واقعی راستی است گمراهان و زشتکاران را به پرورش منش پاک و انجام کارِ نیک و مهرورزی به دیگران اندرز خواهد داد و سرانجام ای اَهـورا مَـزدا، همه زشت کرداران با آگاهی  از حقیقت به سوی تو خواهند آمد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 11

پروردگارا، دو بخشش خورداد (رسایی) و اَمرداد (جاودانی) مردم را به فروغ معنوی و روشنِ درونی خواهد رسانید. در پرتو خشترا (نیروی اراده) وهومن (منش پاک) اَشا (راستی و پاکی) آرمئیتی (عشق و ایمان به خدا) زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد یافت. ای مزدا، در پرتو این فروزگان بر دشمنان پیروزی توان یافت.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 12

ای پروردگارا کدام است آیین پیشرفت و چیست اراده ی تو؟ چه نیایش و پرستشی سزاوار تو است؟ ای مَـزدا، آنرا آشکارا به ما بِنمای تا با پیروی از دستورات تو از پاداشی که نوید داده شده است بهره مند گردیم.  پروردگارا در پرتو راستی، راه پاک منشی و خودشناسی را به ما بیاموز.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 13

ای اَهـورا، راهی را که به من نشان دادی راه نیک منشی است راهی ست که بر مبنای آموزش سوشیانس ها (سود رسانندگان و نجات دهندگان بشر) قرار گرفته است. آموزشی که توصیه می کند هر کار نیکی که به منظور انجام کار و در  پرتو راستی  انجام شود شادمانی به بار خواهد آورد. آموزشی که انسان را به خِرَد و دانش واقعی رهبری می کند و پاداش آن رسیدن به تو است ای مَـزدا.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 14

ای مَـزدا، کسانی از آن پاداش گران بها که نوید داده شده بهره مند خواهند گردید که کار را از روی خِرَد و منشِ پاک انجام دهند، برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش نمایند، خواست تو را ای اَهـورا برآورده سازند و در پرتوِ راستی و پاکی در پیشرفتِ اراده ی الهی کوشا باشند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 15

ای مَـزدا، مرا از بهترین گفتار و کردار بیاگاهان تا در پرتو آموزش با اندیشه ای روشن و قلبی پاک ستایشت را به جای آورم. ای اَهـورا با نیروی خویش چنان ساز که از یک زندگی نوین و سرشار از راستی بهره مند گردیم.

بـرگه  نخسـت

پژوهشها و یادداشتها

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا