گـات ها

اَهنودگات -  یسنا، هات 34

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 1

ای مَـزدا، رفتار و گفتار نیک و پرستش بی ریایی که در پرتوِ آنها مردم از بخشایش جاودانی و پارسایی و نیروی معنوی و رسایی برخوردار می گردند همه را نخست به تو خداوند هستی بخش پیشکش می نماییم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 2

پروردگارا، مرد نیک اندیش و پارسائی که روانش با راستی همگام است تنها به تو می اندیشد و کردار نیک خود را به تو نیاز می کند ای اَهـورا مَـزدا بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 3

ای اَهـورا، با کمال احترام آنچه در خور و سزاوار تو و اَشا مظهر راستی و پاکی است به جا می آوریم. بشود که همه جهانیان در پرتو منش پاک و در کشور (جاودانی تو) به رسایی رسند. ای مَـزدا، به راستی مرد دانا و روشن بین  هماره از نیروی معنوی برخوردار می باشد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 4

ای اَهـورا،  آذر نیرومند تو را که در پرتو راستی فروزان است خواهانیم. آن شعله فروزانی که اَبدی و نیرومند است و پیروان راستی را آشکارا رهنمون گشته و یاری می بخشد. ای مَـزدا،  همین شعله ی فروزان است که پلیدیِ نهفته در نهادِ بد خواهان را آشکار می سازد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 5

چه شگرف است نیروی تو، چقدر آرزو دارم ای مَـزدا، که با کردار نیک و خدمت به بشر و در پرتو راستی و منش پاک و دستگیری از  وارستگان و بیچارگان به تو پیوندم. پروردگارا، تو را برتر از همه می دانیم و مخالف خدایان دروغین و تباهکاران می شماریم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 6

ای مَـزدا، ای نماد راستی و روشن دلی چون به راستی تو را چنین (برتر و بالاتر از همه) شناختم پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راهنمایی کرده تا با صمیم قلب و ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده و به سویت باز گردم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 7

ای مَـزدا، کجایند ستایشگران با وفایی که در پرتو منش پاک و آگاهی از آموزشهای پر ارج آیین هنگام بدبختی و سختی از تو روی برنتابند و باهوش و درایت، آن آموزشها  را به کار بندند و در گسترش پیکِ مقدسِ تو بکوشند. پروردگارا، کسی دیگر را جز تو نمی شناسم و خواستارم ما را در پرتو راستی یاور و  پناه باشی.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 8

به راستی دروغ پرستان با کردار زشت خویش ما را هراسان سازند. چون آنان تباهی و ویرانی بر مردم آورند و نیرومندانشان بر ناتوانان ستم روا دارند. ای مَـزدا، آنان به آیین مقدس تو (قانون اَشا) توجهی نکرده و همیشه از راستی رو گردانند و منش پاک از آنها گریزان است.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 9

ای مَـزدا، کسانی که با زشت کرداری و بی خبری از منش پاک، فروزگان سپنتا آرمیتی را که نزد بِخردان گرامی است خوار شمرند از آنان راستی دور خواهد ماند چنانکه تبهکاران با تمایلات پلید شیطانی خویش از ما دوری جویند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 10

مرد خردمند با آگاهی از اینکه عشق و ایمان به خدا سرچشمه واقعی راستی است گمراهان و زشتکاران را به پرورش منش پاک و انجام کارِ نیک و مهرورزی به دیگران اندرز خواهد داد و سرانجام ای اَهـورا مَـزدا، همه زشت کرداران با آگاهی  از حقیقت به سوی تو خواهند آمد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 11

پروردگارا، دو بخشش خورداد (رسایی) و اَمرداد (جاودانی) مردم را به فروغ معنوی و روشنِ درونی خواهد رسانید. در پرتو خشترا (نیروی اراده) وهومن (منش پاک) اَشا (راستی و پاکی) آرمئیتی (عشق و ایمان به خدا) زندگانی پایدار و نیروی معنوی افزایش خواهد یافت. ای مزدا، در پرتو این فروزگان بر دشمنان پیروزی توان یافت.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 12

ای پروردگارا کدام است آیین پیشرفت و چیست اراده ی تو؟ چه نیایش و پرستشی سزاوار تو است؟ ای مَـزدا، آنرا آشکارا به ما بِنمای تا با پیروی از دستورات تو از پاداشی که نوید داده شده است بهره مند گردیم.  پروردگارا در پرتو راستی، راه پاک منشی و خودشناسی را به ما بیاموز.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 13

ای اَهـورا، راهی را که به من نشان دادی راه نیک منشی است راهی ست که بر مبنای آموزش سوشیانس ها (سود رسانندگان و نجات دهندگان بشر) قرار گرفته است. آموزشی که توصیه می کند هر کار نیکی که به منظور انجام کار و در  پرتو راستی  انجام شود شادمانی به بار خواهد آورد. آموزشی که انسان را به خِرَد و دانش واقعی رهبری می کند و پاداش آن رسیدن به تو است ای مَـزدا.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 14

ای مَـزدا، کسانی از آن پاداش گران بها که نوید داده شده بهره مند خواهند گردید که کار را از روی خِرَد و منشِ پاک انجام دهند، برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش نمایند، خواست تو را ای اَهـورا برآورده سازند و در پرتوِ راستی و پاکی در پیشرفتِ اراده ی الهی کوشا باشند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 34 بند 15

ای مَـزدا، مرا از بهترین گفتار و کردار بیاگاهان تا در پرتو آموزش با اندیشه ای روشن و قلبی پاک ستایشت را به جای آورم. ای اَهـورا با نیروی خویش چنان ساز که از یک زندگی نوین و سرشار از راستی بهره مند گردیم.

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;