گـات ها

اَهنودگات -  یسنا، هات 33

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 1

هر کس در این جهان باید برابر آیین ازلی (اَشا یا راستی) که بنیانِ زندگی را تشکیل می دهد رفتار کند زیرا رَتو (رهبر روحانی) با کمالِ بی نظری و از روی وجدان نسبت به نیکان و بَدان داوری خواهد کرد و کردارِ نیک و زشت آنها را با دقت خواهد سنجید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 2

کسی که با اندیشه و گفتار وکردار و با بازوانِ خویش با بدکاران پیکار کند و نقشه آنها را عقیم سازد و یا آنان را به راه راست رهبری کند به درستی چنین شخصیتی خواست پروردگار را انجام داده و به اَهورا مَزدا عشق می ورزد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 3

ای اَهورا، کسی که به نیکان و پاکان خواه از گروه خودمانی و همکار و خواه دوست، با مهر و داد رفتارکند و کسی که از آفرینش نیک پروردگار نگهداری نماید به راستی چنین شخصی از کشور خرم ِ راستی و منش پاک یعنی بهشت برخوردار خواهد شد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 4

ای مَزدا، تو را پرستش کرده و آرزو دارم بی ایمانی و بداندیشی از بندگانِ نیک تو دور گردد. همچنین آرزومندم از خودمانی ها، خیره سری و کج خیالی و از همکار، فریب و دشمنیِ نزدیکان و از دوست، ناسزاگویان و نکوهش کنندگان و از پهنه ی جهانِ هستی  رهبرِ دروغ پرداز و فریبکار دور گردد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 5

برای رسیدن به آرمان و هدف خویش سروش بزرگترین یاورها را، به کمک می طلبم و آرزو دارم از زندگانی دراز برخوردار و به کشور پاک درآیم. با کمک راستی و پاکی و پیمودن راه پارسایی به جایگاهی که ملکوت آسمانی اَهورا مَزدا است، راه یابم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 6

پروردگارا، چون پرستنده ی پرهیزگاری که به راستی و پاکی، ایمانی استوار دارد با تمام وجودم روح پاک تو را می ستایم و از اندیشه حکمت بارت خواستارم مأموریت ارشاد و رهبری را چنان که اراده تست انجام دهم. ای اَهورا مَزدا، آرزو دارم به دیدارِ تو و مشورت با تو (مانند یک دوست) نایل آیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 7

ای از همه بهتر و ای خداوند خرد، به سوی من آیید و خودتان را به من  آشکار سازید تا در پرتو راستی و منشِ پاک گذشته از انجمن مغان، دیگران هم به سخنانم گوش فرا دهند. پروردگارا ما را از تکالیف بایسته و احترامات شایسته و درخور خویش بیاگاهان و روشن ساز.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 8

پروردگارا، هدف نهایی و مأموریتم را به خوبی  نشان  ده تا در پرتوِ  اندیشه پاک آن را انجام دهم و ستایش ترا ای خداوند خرد به جای آرم. پروردگارا، سرودِ ستایشم را که از روی راستی و قلبی پاک تراوش می کند بپذیر و بخشایش رسایی و جاودانی را به من ارزانی فرما.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 9

ای مَـزدا، این دو نیروی بزرگ اَفزاینده راستی و پاکی را که از آنِ تو است تنها با خرد و دانش و فروغ بصیرت و بینش به دست توان آورد. بشود که در پرتو بهترین منش از بخشایش  این دو نیروی همکار و یکسان بر خوردار گردیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 10

آسایش و خوشی های  زندگی که بوده و هست و خواهد بود همه از توست؛ ای مَـزدا، از روی مهر و کَرَمِ خویش آنها را به ما ارزانی دار و در پرتوِ منش پاک و نیروی معنوی و راستی و درستی  ما را با خوشبختی جاودانی قرین ساز.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 11

ای اَهـورا مَـزدای تواناتر از همه، با آرمئیتی مظهرِ ایمان و فداکاری، اَشا مایه آباد کننده ی جهان، وهومن مظهرِ اندیشه پاک و محبت و خشترا مظهرِ نیروی معنوی و اقتدار ملکوتی به من گوش فرا دهید و در آن روزی که به هر یک پاداش کردار بخشند با من مهربان باشید و آمرزش خود را از من دریغ مکنید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 12

ای اَهـورا، ای خدای هستی بخش، خودت را بر من آشکار ساز و در پرتو ایمان و فداکاری به من نیروی معنوی بخش، ای خداوندِ خرد به یاری پاکترین روحِ خود پرستشم را با نیکویی ها پاداش ده؛ به یاری راستی و پاکی مرا از نیروی بسیار برخوردار ساز و در پرتو وهومن یا خِرَد و منش پاک سروری و رهبری مردم را به من بخش.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 13

ای پروردگار تیزبین، برای برخورداری از شادمانی و خوشبختی بخشایش بی مانندت را به من بنما، ای هستی بخش، بخشایشی را که از خشترا و وهومن  سرچشمه می گیرد به من ارزانی دار. ای آرمئیتیِ مقدس به وسیله راستی دل های ما را روشن ساز تا نَفس واقعی و ضمیر باطنی خود را درک نماییم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 14

زرتشت همه جسم و جان خود را با برگزیده ترین منش پاک خود چون پیشکشی بی ارزش به خداوند خِرَد نیاز میکند و با فرمانبرداری از دستورات الهی و سرسپردگی کردار و گفتار و همه نیروی خود را به اَشا ارمغان می آورد.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;