گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

دانلود کتابهای سودمند

اَهنودگات -  یسنا، هات 33

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 1

هر کس در این جهان باید برابر آیین ازلی (اَشا یا راستی) که بنیانِ زندگی را تشکیل می دهد رفتار کند زیرا رَتو (رهبر روحانی) با کمالِ بی نظری و از روی وجدان نسبت به نیکان و بَدان داوری خواهد کرد و کردارِ نیک و زشت آنها را با دقت خواهد سنجید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 2

کسی که با اندیشه و گفتار وکردار و با بازوانِ خویش با بدکاران پیکار کند و نقشه آنها را عقیم سازد و یا آنان را به راه راست رهبری کند به درستی چنین شخصیتی خواست پروردگار را انجام داده و به اَهورا مَزدا عشق می ورزد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 3

ای اَهورا، کسی که به نیکان و پاکان خواه از گروه خودمانی و همکار و خواه دوست، با مهر و داد رفتارکند و کسی که از آفرینش نیک پروردگار نگهداری نماید به راستی چنین شخصی از کشور خرم ِ راستی و منش پاک یعنی بهشت برخوردار خواهد شد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 4

ای مَزدا، تو را پرستش کرده و آرزو دارم بی ایمانی و بداندیشی از بندگانِ نیک تو دور گردد. همچنین آرزومندم از خودمانی ها، خیره سری و کج خیالی و از همکار، فریب و دشمنیِ نزدیکان و از دوست، ناسزاگویان و نکوهش کنندگان و از پهنه ی جهانِ هستی  رهبرِ دروغ پرداز و فریبکار دور گردد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 5

برای رسیدن به آرمان و هدف خویش سروش بزرگترین یاورها را، به کمک می طلبم و آرزو دارم از زندگانی دراز برخوردار و به کشور پاک درآیم. با کمک راستی و پاکی و پیمودن راه پارسایی به جایگاهی که ملکوت آسمانی اَهورا مَزدا است، راه یابم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 6

پروردگارا، چون پرستنده ی پرهیزگاری که به راستی و پاکی، ایمانی استوار دارد با تمام وجودم روح پاک تو را می ستایم و از اندیشه حکمت بارت خواستارم مأموریت ارشاد و رهبری را چنان که اراده تست انجام دهم. ای اَهورا مَزدا، آرزو دارم به دیدارِ تو و مشورت با تو (مانند یک دوست) نایل آیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 7

ای از همه بهتر و ای خداوند خرد، به سوی من آیید و خودتان را به من  آشکار سازید تا در پرتو راستی و منشِ پاک گذشته از انجمن مغان، دیگران هم به سخنانم گوش فرا دهند. پروردگارا ما را از تکالیف بایسته و احترامات شایسته و درخور خویش بیاگاهان و روشن ساز.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 8

پروردگارا، هدف نهایی و مأموریتم را به خوبی  نشان  ده تا در پرتوِ  اندیشه پاک آن را انجام دهم و ستایش ترا ای خداوند خرد به جای آرم. پروردگارا، سرودِ ستایشم را که از روی راستی و قلبی پاک تراوش می کند بپذیر و بخشایش رسایی و جاودانی را به من ارزانی فرما.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 9

ای مَـزدا، این دو نیروی بزرگ اَفزاینده راستی و پاکی را که از آنِ تو است تنها با خرد و دانش و فروغ بصیرت و بینش به دست توان آورد. بشود که در پرتو بهترین منش از بخشایش  این دو نیروی همکار و یکسان بر خوردار گردیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 10

آسایش و خوشی های  زندگی که بوده و هست و خواهد بود همه از توست؛ ای مَـزدا، از روی مهر و کَرَمِ خویش آنها را به ما ارزانی دار و در پرتوِ منش پاک و نیروی معنوی و راستی و درستی  ما را با خوشبختی جاودانی قرین ساز.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 11

ای اَهـورا مَـزدای تواناتر از همه، با آرمئیتی مظهرِ ایمان و فداکاری، اَشا مایه آباد کننده ی جهان، وهومن مظهرِ اندیشه پاک و محبت و خشترا مظهرِ نیروی معنوی و اقتدار ملکوتی به من گوش فرا دهید و در آن روزی که به هر یک پاداش کردار بخشند با من مهربان باشید و آمرزش خود را از من دریغ مکنید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 12

ای اَهـورا، ای خدای هستی بخش، خودت را بر من آشکار ساز و در پرتو ایمان و فداکاری به من نیروی معنوی بخش، ای خداوندِ خرد به یاری پاکترین روحِ خود پرستشم را با نیکویی ها پاداش ده؛ به یاری راستی و پاکی مرا از نیروی بسیار برخوردار ساز و در پرتو وهومن یا خِرَد و منش پاک سروری و رهبری مردم را به من بخش.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 13

ای پروردگار تیزبین، برای برخورداری از شادمانی و خوشبختی بخشایش بی مانندت را به من بنما، ای هستی بخش، بخشایشی را که از خشترا و وهومن  سرچشمه می گیرد به من ارزانی دار. ای آرمئیتیِ مقدس به وسیله راستی دل های ما را روشن ساز تا نَفس واقعی و ضمیر باطنی خود را درک نماییم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 33 بند 14

زرتشت همه جسم و جان خود را با برگزیده ترین منش پاک خود چون پیشکشی بی ارزش به خداوند خِرَد نیاز میکند و با فرمانبرداری از دستورات الهی و سرسپردگی کردار و گفتار و همه نیروی خود را به اَشا ارمغان می آورد.

بـرگه  نخسـت

پژوهشها و یادداشتها

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan