گـات ها

اَهنودگات -  یسنا، هات 32

 

اَهنودگات -   یسنا، هات 32 بند 1

برای برخوداری از بزرگترین خوشبختی خویشاوندان و همکارن و یاران نمازگزار تو هستند و دیوان (پرستندگان قوای طبیعت) هم اَهورا مَزدا خداوند جان و خرد را ستایش کرده و همگی این آرزو را دارند: «پروردگارا بشود که ما هم پیام رسان تو باشیم و آنان را که از بردن نام تو نفرت دارند دور نگهداریم».

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 2

اَهورا مَزدا خداوند جان و خرد که از روی حکمت و دانش بر جهان سروری می کند در پرتو شهریاری خویش به آنها (خودمانی ها، همکاران و یاران) چنین پاسخ داد: آرمئیتیِ پاک و مقدس را که با اَشای تابناک دوستِ نزدیک است برای شما برگزیده ام، بکوشید تا همیشه او را از آنِ خود سازید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 3

ای گمراهانِ بت پرست شما همه از تبار و نژاد سیه دلان وکژمَنِشانید. کسانی که از شما پیروی کرده و به شما زیاده از حد احترام گذارند نیز از تبه کاران به شمار آیند. کردار محیلانه و ریا کاری های شما از دروغ و خودستایی سرچشمه گرفته است. از اینرو در سراسر گیتی به بدنامی شناخته شده اید و مورد تنفر مردم می باشید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 4

ای بت پرستان شما اندیشه مردم را چنان پریشان ساخته اید که مرتکب زشت ترین گناه گردند، از اندیشه ی پاک دوری جویند. از اراده خداوندِ خرَد سر پیچی نمایند و از آیین راستی و پاکی گریزان باشند و سرانجام از دوستان و یاران دیوان به شمار آیند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 5

ای دیوها، همان گونه که اهریمن نابِکار با اندیشه پلید خود شما را گمراه ساخت و با آموزش نادرست و نویدِ سروری و بزرگی، هواخواهانِ دروغ را به کردارِ زشت و ناپسند وادار ساخت همان گونه شما نیز مردم را گمراه ساخته و از زندگی کامل و خوشبختی جاودانی محروم ساختید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 6

شخص گناهکار و گمراه ممکن است چندی با کردار زشتِ خویش شهرت و آوازه ای به دست آورد ولی ای هستی بخش، تو از روی خِرَد و حکمتِ خویش همه چیز را به یاد داری و نسبت به انگیزه ی هر کس داوری خواهی کرد. ای خداوند خرد، به راستی سرانجام با برقراری سروری آسمانیِ تو آیین جاودانیِ اَشا و راستی همه جا حکمفرما خواهد گشت.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 7

هیچ کدام از این گناهکاران از مفهوم پیشرفت واقعی که در اثرِ کار و کوشش حاصل و زندگی به انسان می آموزد آگاه نیستند و از آزمایش آتشین بی خبرند. ای هستی بخش دانا، تنها تو از فرجامِ گناهکاران آگاهی و درباره ی آنها داوری خواهی کرد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 8

جمشید پسرِ ویونگهان یکی از آن گناهکاران شناخته شده است زیرا برای جلب خشنودی مردم و ارضای نفس خویش خداوند جهان را خوار شمرد. ای خداوند خرد، من نسبت به داوریِ تو در روزِ واپسین در مورد گناهکاران رضایت کامل دارم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 9

آموزگار کج اندیش آموزش های مذهبی را تحریف کرده و با آموزش های نادرستِ خود انسان را گمراه و از هدف اصلی و واقعی زندگی منحرف می سازد. او انسان را از توجه به سرمایه ی گران بهایِ راستی و درستی و اندیشه پاک باز می دارد. ای خداوند خرد و ای نماد پاکی و راستی با سخنانی که از قلب و روحم تراوش می کند به درگاهتان گله کرده و پناه می جویم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 10

آنها با احترام به زمین و خورشید نگرستن را بدترین گناه می شمارند زیرا تعالیم مذهبی را تحریف می کنند. آنها نیک منشان را به سوی دروغ و گمراهی می کشانند،کشتزارها را ویران کرده و بر علیه پرهیزگاران سلاح به کار می برند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 11

ای خداوند خرد آنان (آموزگاران کج اندیش و گمراه کننده) بدکاران را به واسطه شکوه و جلال مادی بزرگ می شمارند. زنان و مردان شریف را از رسیدن به آرزوی خود و برخورداری از بخشایش ایزدی باز می دارند. پارسایان و راستی گرایان را پریشان و منحرف می سازند و زندگانی را فاسد و تباه می کنند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 12

آنها با آموزش نادرست کوشش می کنند مردم را از انجام ِکار نیک و شایسته باز دارند و با گفتار فریبنده مردم را گمراه ساخته زندگانی آنها را تباه سازند. آنان در اثر کج اندیشی گرگان درنده ای چون گِرِهما و کرپان ها را بر راستان و پاکان برتری داده و برای هواخواهانِ دروغ آرزوی سروری میکنند ولی مزدا خداوندِ خرد برای آنان کیفر سختی مقرر داشته است.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 13

قدرتی که این گرگان حریص (گرهما) در راه تبه کاری و کج اندیشی به دست می آورند سرانجام موجب بدبختی و تباهی زندگی خود آنها خواهد گشت. ای خداوند خِرَد آنگاه همین گرگان آزمند با میل شدید آرزویِ پیامِ مقدسِ پیام آورِ تو را خواهند داشت. پیام آوری که نیکان و پاکان را در برابر تهدید دشمنان حفظ خواهد کرد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 14

دیر بازی است که گِرِهمایِ آزمند با کمک کاوی ها اندیشه و نیروی خود را  برای به دام انداختنِ پیام آور تو متمرکز ساخته اند. آنان از هواخواهان دروغ و گمراهان یاری جویند و برای جهان آفرینش فساد و تباهی آرزو کنند بدین امید که شکست ناپذیر آنها را یاری خواهد کرد.

کاوی ها : دشمنان زرتشت و فرمانروایانی که حاضر به شنیدن سخنان متین و الهام بخش پیامبر ایران  نبودند و با کمک گرهما سعی در نابودی زرتشت داشتند.

شکست ناپذیر : اشاره به ایزد هوم است و صفت شکست ناپذیری از مختصات این ایزد می باشد. این ایزد طرف توجه دروغ پرستان بوده است.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 15

به راستی کرپان ها و کوی ها سرانجام از همان کسانی که از آنها سلب آزادی کرده اند (هوا خواهان راستی) شکست خورده و تباه خواهند گشت و آنان که از نعمت آزادی محروم بوده اند در پرتو دو بخشش ایزدی (کمال وجاودانی) از سرای منش پاک یا بهشت بهره خواهند برد.

کوی ها : کسانی به عمد حاضر به شنیدن حقیقت نبودند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 32 بند 16

به راستی آموزش واقعی و خردمندانه شخص پارسا بهتر از هر چیزی است. ای خداوند خرد و هستی بخش بزرگ، ترا توانایی بر هم زدن نقشه کسانی است که مرا به آزار تهدید می کنند. من کوشش می کنم نفرت و دشمنی هواخواهان دروغ را نسبت به پیروان و دل باختگانِ تو باز دارم.

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتابهای سودمند

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tag AhoraMazda Ormazd Ahora Mazda Hormoz Hormozd Amshaspand Vohoman Ardibehsht Shahrivar Sepandarmaz Khordad Amordad Ezad Varahram Zartosht Zoroaster Zoroastrian Zoroastrianism Pars Parsi Parsian Sasaniyan Mobed Mobedan Fire Temple Atashkadeh Adoryan Darmehr Avesta Yasna Yasht Khorde Avesta visperad Vandidad Gatha MehrMazdayasnan Keyvan Arysant AliReza Khaksar Mazdyasna Mazdyasnan

اهورامزدا اهورا مزدا اورمزد هرمزد هرمز امشاسپند امشاسپندان بهمن وهومن اردیبهشت شهریور سپندارمذ خورداد خرداد امرداد ایزد ایزدان وهمن اردیبهشت شهریور سپندارمزد خورداد امرداد دی به آذر آذر آبان آناهیتا خور خیر ماه تیر گوش ایزد دی به مهر مهر ایزد سروش رشن فروردین شاه ورهرام ایزد رام باد دی به دین دین ارد اشتاد آسمان زامیاد ایزد مانتره سپند انارام اشو زرتشت اشوزرتشت زرتشتیان زرتشتی دین بهی بهدین موبد موبدان موبدموبدان رستم شهزادی اردشیر آذرگشسب فیروز آذرگشسب رشید شهمردان اردشیر خورشیدیان مهربان فیروزگری انجمن موبدان انجمن زرتشتیان کنکاش موبدان آتش آذر آتشکده آدریان درمهر درب مهر نیایشگاه زرتشتیان آتشکده آذرگشسب آتشکده آذربرزین مهر آتشکده آذرخروه اوستا یسنا یشت ها خرده اوستا ویسپرد وندیداد گات گاتها نیایش نماز و نیایش زرتشتیان مزدیسنا مزدیسنان مزدایسنا مزدایسنان مهرمزدایسنان مهرمزدیسنان مهرمزدیسنا مهرمزدایسنا ایران ایران باستان هخامنشیان اشکانیان ساسانیان پارس پارسی پارسیان علیرضا خاکسار کیوان آریسانت