گـات ها

اَهنودگات -  یسنا، هات 31

 

اَهنودگات -   یسنا، هات 31 بند 1

ای جویندگان دانش، اکنون آموزش ها و پیامی را که تا به حال شنیده نشده است برای شما آشکار خواهم ساخت. این پیام برای کسانی که از رویِ آموزش نادرست، جهان نیکی را تباه می سازند ناگوار می باشد، ولی برای دلدادگان مزدا خوش آیند و شادی بخش است.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 2

چون وسوسه ها مانع از آن است که راه بهتر را آشکارا دیده و برگزینند، بنابراین اَهورا مَزدا مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آیین راستی را به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 3

پروردگارا، در پرتو فروغ مینوی به ما چه خواهی بخشید؟ آن سعادتی که در پرتو راستی و پاکی بدست می آید و به همه نوید داده شده کدام است؟ در مورد دانایان چه فرمانی رفته است؟ ای خداوند خرد مرا از تمام این حقایق آگاه ساز و با گفتار الهام بخش خود مرا روشن نما تا همه ی مردم را به آیین راستی ارشاد کنم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 4

ای خداوند خرد و ای اَمشاسپندان، مهربانی و بخشش خویش را از ما دریغ مدارید تا در پرتو فروزگان راستی و پاکی، عشق بی آلایش و فروتنی و اندیشه پاک و نیروی معنوی کسب کرده و با پرورش آنها بر هواخواهان دروغ فیروز گردیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 5

پروردگارا، برابر آیین راستی راهی را که بهتر است به من نشانده تا آن را برگزینم. در پرتو اندیشه پاک مرا از پاداشی که برخوردار خواهم شد آگاه ساز تا احساس شادی و سرور کنم. ای خداوند جان وخرد، مرا از همه چیز آگاه ساز خواه آنچه روی داده و  یا در آینده رخ خواهد داد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 6

دانایی که آیین راستی را گسترش دهد و مردم را از پیام مقدسی که آنها را به رسایی و جاودانی و حقیقت رهنمون است، آگاه سازد از بهترین خوشبختی برخوردار خواهد شد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 7

اوست نخستین اندیشه گری که با نور خود افلاک را درخشان ساخت و با نیروی خرد خویش قانون راستی بیافرید تا نیک اندیشان را یار و پشتیبان باشد. ای خداوند جان و خرد ای کسیکه همیشه و در همه حال یکسانی، با روح مقدست فروغ (ایمان) را در قلب ما برافروز.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 8

ای خداوند جان و خرد، هنگامی که در اندیشه ی خود تو را سر آغاز و سرانجام هستی شناختم آنگاه با دیده یِ دل دریافتم که تویی سرچشمه یِ منش پاک؛ که تویی آفریننده یِ راستی و داور دادگری که کردار مردمان جهان را داوری می کنی.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 9

از آنِ تو است آرمئیتی، از تو است خردِ مینویِ جهان آفرین، ای خداوند جان و خرد تو بندگان خویش نیرویِ اختیارِ راه نیک و بد بخشیدی تا اینکه راهی برگزینند که راهنما بدان گرویده و یا آنکه رهبر غیر واقعی نشان داده است؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 10

انسان باید از بین این دو، سروریِ راست کردار و پارسا و افزاینده یِ منش پاک را به عنوان پشتیبان و رهبر واقعی برای خویش برگزیند. پروردگارا، مباد رهبر فریبکار با تظاهر به پاکی هیچ گاه از حافظه ای نیرومند بهره ور گردد.

 

اَهنود گات -  یسنا، هات 31 بند 11

ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 12

همان گاه چه دروغگو و راستگو و چه دانا و نادان هر یک عقیده ای را که در دل و اندیشه دارد آشکار خواهد ساخت و هر جا تردید و دودلی وجود داشته باشد آرمئیتی (نماد ایمان و فداکاری) به کمک روان شتافته و او را راهنمایی خواهد نمود.

 

اَهنودگات -  یسنا هات 31 بند 13

پروردگارا تو از (اندیشه وکردار) آشکار و نهان همه (آگاهی) و همچنین از کسی که برای (رهایی از) خطای کوچکی به سخت ترین کیفر تن در دهد با خبری. پروردگارا، تو همه چیز را با دیدگان روشن بین برابر قانون اَشا به دقت مراقبت کرده می بینی.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 14

ای هستی بخش، برای آگاهی از تو می پرسم چه رویدادهایی در گذشته رخ داده و در آینده پیش خواهد آمد؟ ای مزدا، در تومار زندگانیِ نیکوکاران و بدکاران چه پاداش و کیفری ثبت خواهد شد و وضع آنها در روز  واپسین چگونه خواهد بود؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 15

ای هستی بخش، از تو می پرسم کیفر کسی که نیروی دروغگو و زشت کردار را افزایش دهد چیست؟ همچنین کیفر کسی که هنر دیگری جز جدایی انداختن بین مردم با ایمان و رهبر راستی ندارد چگونه می باشد؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 16

پروردگارا، از تو می پرسم هر گاه شخص نیک اندیش و با تاب و توان در راه ترقی خانه و شهر و کشور و پیشرفت راستی و درستی کوشش کند از وصال تو برخوردار خواهد گردید؟ ای مَزدا اَهورا کی و چگونه چنین آرزویی برآورده خواهد شد؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 17

کدام یک از این دو شخص درست کردار و پارسا و یا شخص زشت کردار و ناپاک بهترین راه را بر خواهد گزید؟ دانا باید با دانش خویش نادان را آگاه سازد. نشاید که نابخرد گمراه ماند. ای خداوند جان وخرد، باشد که رازِ  وهومن (یعنی عشق خدایی و منش پاک) بر همه آشکار گردد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 18

هیچ کس نباید به گفتار و دستور شخص تبهکار و گمراه کننده گوش دهد چون که چنین شخص خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی خواهد کشانید. پس بر ماست که در برابر این گونه مردان با سلاح (پاکدامنی و پارسایی) ایستادگی کنیم و آنان را از خود دور سازیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 19

ای هستی بخش! بشود که مردم به سخنان درست اندیش و دانایی که آموزش هایش درمان بخشِ روح و برای زندگی سودمند است گوش فرا دهند و آنان را به کار بندند. به کسی گوش دهند که در گسترش آیین راستی تواناست و بیانی شیرین و روان دارد. ای خداوند خرد، با فروغ تابناک دانش سرنوست هر دو گروه (دانا و نادان) را تعیین فرما.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 20

کسی که به سوی راستی و پاکی روی آورد (و پارسایی را پیشه خود سازد) جایگاهش سرایِ روشنایی یا بهشت خواهد بود. ولی شخص دروغگو و بدکار زمانی دراز با شیون و افسون در تیرگی و کوره روشنی به سر خواهد برد. به راستی نیّتِ پلید و کردارِ زشت شخص بزهکار است که او را گرافتار زندگانی نکبت بار و عذاب وجدان خواهد ساخت.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 21

خداوند جان وخرد از روی دانش و رسایی و با نیروی الهام بخش خویش کسانی را از بخشش کمال و جاودانی، پاکی و راستی و نیروی معنوی و توانایی خدمت به خلق و اندیشه پاک و ضمیر روشن بر خوردار خواهد ساخت که در اندیشه و کردار به او وفادار باشند.      

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 31 بند 22

ای اَهورا مَزدا، شخص خردمند و هوشیار و کسی که با منش خویش حقیقت را درک میکند از قانون ایزدی آکاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاکی پشتیبانی کرده و گفتار و کردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت؛ چنین شخصی نسبت به تو ای مَزدا وفادار و شایسته ترین یار و مددکار مردم به شمار خواهد رفت.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;