گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

دانلود کتابهای سودمند

اَهنودگات -  یسنا، هات 30

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 1

اینک برای جویندگان حقیقت ومردمِ دانا از این دو پدیده ی بزرگ (سپنتامینو و اَنگره مینو)  سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم کرد و همچنین از دانش الهی و آیین راستی اَشا گفت و گو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی، نور حقیقت را دریابید و از بهرة فردوس بهره مند گردید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 2

ای مردم، این حقیقت را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه ای روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید هر مرد و زن راه نیک و بد را خود برگزینید. پیش از فرا رسیدن روز واپسین همه بپاخیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 3

آن دو گوهر همزادی که در عالم تصور پدیدار شدند یکی نیکی است و دیگری بدی در اندیشه و گفتار و کردار؛ مرد خردمند از میان این دو راستی را برخواهد گزید ولی شخص کج اندیش و نابخرد چنین نخواهد کرد و بی راهه خواهد رفت.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 4

هنگامی که آن دو گوهر به هم رسیدند زندگی و نازندگی را پدید آوردند هواخواهان دروغ و تبهکاران به بدترین وضع روانی دچار و طرفداران راستی و نیکوکاران از بهترین منش یا راحتی خیال برخوردار خواهند گردید و این امر تا پایان هستی ادامه خواهد داشت.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 5

از این دو گوهر همزاد، هواه خواه دروغ، زشت کرداری را برگزید ولی سپندمینو آنکه دارای گوهری پاک بوده و خود را با فروغ فناناپذیر دانش آراسته است راستی را برگزید. همچنین کسی که با ایمان کامل برای خشنودی خداوند جان و خرد کار نیک انجام دهد راستی را اختیار خواهد کرد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 6

هواخواهان دیو (یا بت پرستان) چون در شک و تردید بودند فریب خوردند و از آن دو مینوی، راه راست را اختیار نکردند بلکه از پی بدترین منش یا اهریمن و خشم (که انگیزة بدکاری است) روانه شدند تا بدین وسیله زندگی مردم را تباه سازند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 7

کسی که از نیروی معنوی و منش نیک و راستی و پاکی برخوردار باشد، آرمئیتی با عشق و ایمان به کالبد او پایداری و استواری بخشد. بیگمان چنین شخصی در آزمایش سخت زندگی فیروز  گردیده و در زمرة بندگان نیک تو ای اَهورا مَزدا محسوب خواهد شد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 8

هنگامی که بزهکاران به کیفر گناهان خود رسند آنگاه ای اَهورا مَزدا در پرتو اندیشه ی پاک، قدرت تو را درک کرده و این حقیقت را خواهند آموخت که چگونه باید در برانداختن دروغ و کژی و کمک به پیروزیِ راستی و پاکی کوشش کرد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 9

پروردگارا، بشود مانند کسانی که جهان را بسوی تکامل و آبادی پیش می برند از بندگان وفادار تو باشیم. ای خداوند جان و خرد و ای هستی بخش بزرگ، بشود در پرتو (راستی و پاکی) از یاری تو برخوردار گردیم تا زمانی که ما دستخوش بدگمانی و دودلی هستیم اندیشه و قلب ما یکپارچه به تو توجه پیدا کند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 10

در زمانی که به جهان دروغ شکست و تباهی فرا رسد آنگاه آرزوی قلبی کسانی که به خوشنامی و نیکنامی معروف اند برآورده شده و از بهرة سرای خوش نیکِ پاک منشی و راستی و بارگاه پر فروغ مزدا برخوردار خواهند گردید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 11

ای مردم، هر گاه فلسفة شادی و رنج را که خداوندِ خرد مقرر فرموده است بیاموزید و دریابید که دروغگویان و تبهکاران به کیفر دیر پایا دچار و درست کرداران و پاکان از سودِ بی پایانِ خوشبختی بهره مند خواهند گردید، آنگاه در پرتو این اصل به خرسندی حقیقی و رستگاری نایل خواهید شد.

بـرگه  نخسـت

پژوهشها و یادداشتها

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan