گـات ها

اَهنودگات -  یسنا، هات 30

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 1

اینک برای جویندگان حقیقت ومردمِ دانا از این دو پدیده ی بزرگ (سپنتامینو و اَنگره مینو)  سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم کرد و همچنین از دانش الهی و آیین راستی اَشا گفت و گو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی، نور حقیقت را دریابید و از بهرة فردوس بهره مند گردید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 2

ای مردم، این حقیقت را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه ای روشن و ژرف بینی آنها را بررسی کنید هر مرد و زن راه نیک و بد را خود برگزینید. پیش از فرا رسیدن روز واپسین همه بپاخیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 3

آن دو گوهر همزادی که در عالم تصور پدیدار شدند یکی نیکی است و دیگری بدی در اندیشه و گفتار و کردار؛ مرد خردمند از میان این دو راستی را برخواهد گزید ولی شخص کج اندیش و نابخرد چنین نخواهد کرد و به بیراهه خواهد رفت.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 4

هنگامی که آن دو گوهر به هم رسیدند زندگی و نازندگی را پدید آوردند هواخواهان دروغ و تبهکاران به بدترین وضع روانی دچار و طرفداران راستی و نیکوکاران از بهترین منش یا راحتی خیال برخوردار خواهند گردید و این امر تا پایان هستی ادامه خواهد داشت.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 5

از این دو گوهر همزاد، هواه خواه دروغ، زشت کرداری را برگزید ولی سپندمینو آنکه دارای گوهری پاک بوده و خود را با فروغ فناناپذیر دانش آراسته است راستی را برگزید. همچنین کسی که با ایمان کامل برای خشنودی خداوند جان و خرد کار نیک انجام دهد راستی را اختیار خواهد کرد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 6

هواخواهان دیو (دیو پرستان) چون در شک و تردید بودند فریب خوردند و از آن دو مینوی، راه راست را اختیار نکردند بلکه از پی بدترین منش یا اهریمن و خشم (که انگیزة بدکاری است) روانه شدند تا بدین وسیله زندگی مردم را تباه سازند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 7

کسی که از نیروی معنوی و منش نیک و راستی و پاکی برخوردار باشد، آرمئیتی با عشق و ایمان به کالبد او پایداری و استواری بخشد. بیگمان چنین شخصی در آزمایش سخت زندگی فیروز  گردیده و در زمرة بندگان نیک تو ای اَهورا مَزدا محسوب خواهد شد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 8

هنگامی که بزهکاران به کیفر گناهان خود رسند آنگاه ای اَهورا مَزدا در پرتو اندیشه ی پاک، قدرت تو را درک کرده و این حقیقت را خواهند آموخت که چگونه باید در برانداختن دروغ و کژی و کمک به پیروزیِ راستی و پاکی کوشش کرد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 9

پروردگارا، بشود مانند کسانی که جهان را بسوی تکامل و آبادی پیش می برند از بندگان وفادار تو باشیم. ای خداوند جان و خرد و ای هستی بخش بزرگ، بشود در پرتو (راستی و پاکی) از یاری تو برخوردار گردیم تا زمانی که ما دستخوش بدگمانی و دودلی هستیم اندیشه و قلب ما یکپارچه به تو توجه پیدا کند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 10

در زمانی که به جهان دروغ شکست و تباهی فرا رسد آنگاه آرزوی قلبی کسانی که به خوشنامی و نیکنامی معروف اند برآورده شده و از بهرة سرای خوش نیکِ پاک منشی و راستی و بارگاه پر فروغ مزدا برخوردار خواهند گردید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 30  بند 11

ای مردم، هر گاه فلسفة شادی و رنج را که خداوندِ خرد مقرر فرموده است بیاموزید و دریابید که دروغگویان و تبهکاران به کیفر دیر پایا دچار و درست کرداران و پاکان از سودِ بی پایانِ خوشبختی بهره مند خواهند گردید، آنگاه در پرتو این اصل به خرسندی حقیقی و رستگاری نایل خواهید شد.

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;