گـات ها

اَهنودگات -  یسنا، هات 29

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 1

ای اَهورا مَزدا، روان آفرینش به درگاه تو گله مند است، برای چه مرا بیافریدی؟ چه کسی مرا کالبد هستی بخشید؟ خشم و ستیز و چپاول و غارت و گستاخی و تجاوز همه جا را فرا گرفته؛ مرا جز تو پشت و پناهی نیست بنابراین نجات بخشی که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد به من نشان بده.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 2

آنگاه آفرینندة جهان (اَهورا مَزدا) از اَشا پرسید: چه کسی رهبر و نجات دهندة مردم جهان خواهد بود تا ما (اَهورامَزدا و اَمشاسپندان) بتوانیم پشتیبان و یاورش باشیم و به او نیروی آباد کردن جهان و گسترش راستی بخشیم؟ ای اَشا چه کسی را مایلی به عنوان سردار و رهبر مردمِ جهان برگزینی تا بتواند سپاه بَدان و گمراهان را در هم شکند و خشم و نفرت را دور سازد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 3

اَشا به اَهورا مَزدا چنین پاسخ داد: آن سردار و رهبری که برای جهانیان برگزیده میشود بدون شک بیدادگر و ستم پیشه نیست بلکه شخصی بی آزار و مهربان است. از بین کسانی که در جهان خاکی زندگی می کنند گرچه کسی را نمی شناسم که بتواند نیکوکاران را در مقابل تبهکاران نگاهبانی کند ولی بیگمان او باید نیرومندترین فرد در میان مردم باشد تا به درخواست او به یاریش شتابیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 4

بیگمان اَهورا مَزدا بهتر از همه آگاه است که در گذشته چه کارهایی به وسیلة دیو پرستان وهواداران آنها سر زده و در آینده چه کارهایی به وسیلة آنها انجام خواهد شد چون داوری این کار تنها با اَهورا مَزدا است بنابراین آنچه خواست اوست ما بِدان خشنودیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 5

ایدون من و روان آفرینش هر دو با احترام و دستهای برافراشته اَهورا مَزدا را ستایش کرده و از او خواستاریم که هرگز به نیکوکاران و پارسایان و رهبر آنها گزندی نرسد و از حملة دشمنان و بدکاران در امان باشند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند6

آنگاه اَهورا مَزدایِ دانا که با دانش خویش نیروی حیات می بخشد چنین گفت: آیا یک نفر سرورِ دنیویِ شایسته و یا یک رهبر و نجات دهنده یِ روحانی را که گنجینه ای از پاکی و پرهیزگاری باشد، نمی شناسی؟ آیا چنین نیست که آفریدگار تو را به عنوان پاسبان و نگهبان آفرینش برگزید و ماموریت نگهداریِ جهان را به تو بخشید؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 7

(اَهورا مَزدا به سخنان خود این چنین ادامه می دهد): این سرود مقدس خوشبختی افزای (یعنی اَهونور) از هستی بخش مطلقی است که اراده اش با اَشا یکسان است و پروردگار پاک آنرا برای پیشرفت جهان و سعادت مردمان درست کردار نازل فرموده است. (پس از کمی مکث اَهورا مَزدا باز بسخنان خود ادامه داده میفرماید): ای وهومن؛ کیست آن نجات دهنده ای که تو در نظر داری و می تواند مردمان را یاری کند و آنها را از گمراهی نجات بخشد؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 8

اَهورا مَزدا میفرماید: یگانه کسی که به دستورات الهی گوش فرا داد و من او را خوب می شناسم همانا زرتشت اسپنتمان است، تنها اوست که خواستار آموزش آیین راستی و سرودهای ستایشِ مزدا است، بنابراین به او شیوایی بیان خواهیم بخشید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 9

آنگاه روان آفرینش با بانگ بلند می گوید: آیا باید بدون چون و چرا پشتیبانی شخص ناتوانی را قبول کرده و به سخنان او گوش دهم؟ به راستی مرا آرزوی شهریارِ نیرومند و توانایی بود. چه وقت چنین شخصی برای یاریم به پا خواهد خواست و با بازوان نیرومند خود مرا پشتیبانی خواهد کرد؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 10

ای اَهورا مَزدا و ای اَشا به اینها (زرتشت و پیروانش) نیروی معنوی و توانایی بخش، ای وهومن تو نیز به زرتشت آن را (یعنی نیروی اندیشه و هوش و خرد سرشار) ارزانی دار تا در پرتو آن به جهانیان آرامش و آسایش بخشد. ای دانای بزرگ ما همه او را برگزیده ترین آفرینش و شایسته ترین فرزند تو دانسته و به رهبری خویش می پذیریم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 11

(روان آفرینش به سخنان خود ادامه می دهد): اَشا و وهومن و خشترا چه وقت به ما روی خواهند آورد؟ کی ای مَزدا آیین تو را انجمن بزرگ مغان ما پذیرند ای اَهورا اینک که برای ما یار و مددکار رسیده است ما هم آمادة خدمتگزاری هستیم.

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

سازمان زنان زرتـشتـی

ماهنـامه چهـره نگـار

انجمن زرتشتیان کرمان

زرتشتیان آمریکای شمالی

انجمن زرتشتیان کبـک

انجمن زرتشتیان انتاریو

انجمن زرتشتیان ساکرامنتو

انجمن زرتشتیان نیویورک

انجمن زرتشتیان کالیفرنیا

انجمن زرتشتیان کـرج

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

  تـارنمـای  یتـا اَهــو

کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان جوانان زرتشتی

تارنمای خبری  همازور

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری اَمـرداد

انتشـارات فـرَوَهـر

موبد کامران جمشیدی

موبـد کوروش نیکنـام

اوستا موبد فیروزگری

انجمن بـزرگ بازگشت

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن موبـدان تهران

بـرگه  نخسـت

دانلود کتاب

آرمـان  و  اندیشـه

سروده ها

داستانهای کوتاه

پژوهشها و یادداشتها

گاتهای اَشوزرتشـت

نیایشهای خرده اَوستا

سالنمای زرتشتیان

CopyRight ©2005-2019 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

Tags:   AhoraMazda; Ormazd; Ahora; Mazda; Hormoz; Hormozd; Amshaspand; Vohoman; Ardibehsht; Shahrivar; Sepandarmaz; Khordad; Amordad; Ezad; Varahram; Zartosht; Zoroaster; Zoroastrian; Zoroastrianism; Pars; Parsi; Parsian; Sasaniyan; Mobed; Mobedan; Fire Temple; Atashkadeh; Adoryan; Darmehr; Avesta; Yasna; Yasht; Khorde; Avesta; visperad; Vandidad; Gatha; MehrMazdayasnan; Keyvan Arysant; AliReza Khaksar; Mazdyasna; Mazdyasnan;

اهورامزدا; اهورا مزدا; اورمزد; هرمزد; هرمز; امشاسپند; امشاسپندان; بهمن; وهومن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمذ; خورداد; خرداد; امرداد; ایزد; ایزدان; وهمن; اردیبهشت; شهریور; سپندارمزد; دی به آذر; آذر; آبان; آناهیتا; خور; خیر; ماه; تیر; گوش; ایزد; دی به مهر; مه;ر ایزد; سروش; رشن; فروردین; شاهورهرام ایزد; ورهرام ایزد; ورهرام; بهرام; رام; باد; دی به دین; دین; ارد; اشتاد; آسمان; زامیاد; مانتره سپند; انارام; اشو زرتشت; زرتشت; زردشت; اشوزرتشت; زرتشتیان; زرتشتی; دین بهی; بهدین; موبد; مغ ;مغان ;موبد موبدان; موبدموبدان; موبد رستم شهزادی; موبد شهزادی; موبد اردشیر آذرگشسب; موبد فیروز آذرگشسب; موبد آذرگشسب; موبد رشید شهمردان; موبد شهمردان; موبد اردشیر خورشیدیان; موبد خورشیدیان; موبد مهربان فیروزگری; موبد فیروزگری; موبد کورش نیکنام; موبد نیکنام; انجمن موبدان; انجمن زرتشتیان; کنکاش موبدان; آتش; آتشکده; آدریان; درمهر; درب مهر; نیایشگاه; زرتشتیان; آتشکده آذرگشسب; آتشکده آذربرزین مهر; آتشکده آذرخرو;ه اوستا; یسنا; وهمن یشت; ورهرام یشت; مهر یشت; سروش یشت; آبان یشت; اردیبهشت یشت; مهر نیایش; آتش نیایش; خرده اوستا; ویسپرد; وندیداد; گات; گاتها; اشم وهو; یتا اهو; نیایش; نماز و نیایش زرتشتیان; مزدیسنا; مزدیسنان; مزدایسنا; مزدایسنان; مهرمزدایسنان; مهرمزدیسنان; مهرمزدیسنا; مهرمزدایسنا; ایران; ایران باستان; هخامنشیان; اشکانیان; ساسانیان; پارس; پارسی; پارسیان; علیرضا خاکسار; کیوان آریسانت;