گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRight ©2005-2018 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

اَهنودگات -  یسنا، هات 29

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 1

ای اَهورا مَزدا، روان آفرینش به درگاه تو گله مند است، برای چه مرا بیافریدی؟ چه کسی مرا کالبد هستی بخشید؟ خشم و ستیز و چپاول و غارت و گستاخی و تجاوز همه جا را فرا گرفته؛ مرا جز تو پشت و پناهی نیست بنابراین نجات بخشی که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد به من نشان بده.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 2

آنگاه آفرینندة جهان (اَهورا مَزدا) از اَشا پرسید: چه کسی رهبر و نجات دهندة مردم جهان خواهد بود تا ما (اَهورامَزدا و اَمشاسپندان) بتوانیم پشتیبان و یاورش باشیم و به او نیروی آباد کردن جهان و گسترش راستی بخشیم؟ ای اَشا چه کسی را مایلی به عنوان سردار و رهبر مردمِ جهان برگزینی تا بتواند سپاه بَدان و گمراهان را در هم شکند و خشم و نفرت را دور سازد.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 3

اَشا به اَهورا مَزدا چنین پاسخ داد: آن سردار و رهبری که برای جهانیان برگزیده میشود بدون شک بیدادگر و ستم پیشه نیست بلکه شخصی بی آزار و مهربان است. از بین کسانی که در جهان خاکی زندگی می کنند گرچه کسی را نمی شناسم که بتواند نیکوکاران را در مقابل تبهکاران نگاهبانی کند ولی بیگمان او باید نیرومندترین فرد در میان مردم باشد تا به درخواست او به یاریش شتابیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 4

بیگمان اَهورا مَزدا بهتر از همه آگاه است که در گذشته چه کارهایی به وسیلة دیو پرستان وهواداران آنها سر زده و در آینده چه کارهایی به وسیلة آنها انجام خواهد شد چون داوری این کار تنها با اَهورا مَزدا است بنابراین آنچه خواست اوست ما بِدان خشنودیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 5

ایدون من و روان آفرینش هر دو با احترام و دستهای برافراشته اَهورا مَزدا را ستایش کرده و از او خواستاریم که هرگز به نیکوکاران و پارسایان و رهبر آنها گزندی نرسد و از حملة دشمنان و بدکاران در امان باشند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند6

آنگاه اَهورا مَزدایِ دانا که با دانش خویش نیروی حیات می بخشد چنین گفت: آیا یک نفر سرورِ دنیویِ شایسته و یا یک رهبر و نجات دهنده یِ روحانی را که گنجینه ای از پاکی و پرهیزگاری باشد، نمی شناسی؟ آیا چنین نیست که آفریدگار تو را به عنوان پاسبان و نگهبان آفرینش برگزید و ماموریت نگهداریِ جهان را به تو بخشید؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 7

(اَهورا مَزدا به سخنان خود این چنین ادامه می دهد): این سرود مقدس خوشبختی افزای (یعنی اَهونور) از هستی بخش مطلقی است که اراده اش با اَشا یکسان است و پروردگار پاک آنرا برای پیشرفت جهان و سعادت مردمان درست کردار نازل فرموده است. (پس از کمی مکث اَهورا مَزدا باز بسخنان خود ادامه داده میفرماید): ای وهومن؛ کیست آن نجات دهنده ای که تو در نظر داری و می تواند مردمان را یاری کند و آنها را از گمراهی نجات بخشد؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 8

اَهورا مَزدا میفرماید: یگانه کسی که به دستورات الهی گوش فرا داد و من او را خوب می شناسم همانا زرتشت اسپنتمان است، تنها اوست که خواستار آموزش آیین راستی و سرودهای ستایشِ مزدا است، بنابراین به او شیوایی بیان خواهیم بخشید.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 9

آنگاه روان آفرینش با بانگ بلند می گوید: آیا باید بدون چون و چرا پشتیبانی شخص ناتوانی را قبول کرده و به سخنان او گوش دهم؟ به راستی مرا آرزوی شهریارِ نیرومند و توانایی بود. چه وقت چنین شخصی برای یاریم به پا خواهد خواست و با بازوان نیرومند خود مرا پشتیبانی خواهد کرد؟

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 10

ای اَهورا مَزدا و ای اَشا به اینها (زرتشت و پیروانش) نیروی معنوی و توانایی بخش، ای وهومن تو نیز به زرتشت آن را (یعنی نیروی اندیشه و هوش و خرد سرشار) ارزانی دار تا در پرتو آن به جهانیان آرامش و آسایش بخشد. ای دانای بزرگ ما همه او را برگزیده ترین آفرینش و شایسته ترین فرزند تو دانسته و به رهبری خویش می پذیریم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 29  بند 11

(روان آفرینش به سخنان خود ادامه می دهد): اَشا و وهومن و خشترا چه وقت به ما روی خواهند آورد؟ کی ای مَزدا آیین تو را انجمن بزرگ مغان ما پذیرند ای اَهورا اینک که برای ما یار و مددکار رسیده است ما هم آمادة خدمتگزاری هستیم.

بـرگه  نخسـت

دانلود کتابهای سودمند

آرمـان  و  اندیشـه

داستانهای کوتاه

سروده ها

پژوهشها و یادداشتها

MehrMazdayasnan

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا