گـات ها

انجمن موبـدان تهران

انجمن زرتشتیان تهران

انجمن بـزرگ بازگشت

سازمان فرهنگی اُشیهن

موبد کامران جمشیدی

موبد کوروش نیکنـام

انتشـارات فـرَوَهـر

تارنمای خبری اَمـرداد

تارنمای خبری  برساد

تارنمای خبری  همازور

سازمان جوانـان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی

تارنمای  یتـااَهــو

نمـاز  و  نیایـش

در آیین زرتشتـی

MehrMazdayasnan

 

CopyRightŠ2005-2015 MehrMazdayasnan.Com

All Rights Reserved. Keyvan Arysant

اوستا موبد فیروزگری

اَهنودگات -  یسنا، هات 28

 

سراسر اَندیشه و گفتار و کردار اَشو زرتشت الهامی است از سوی خداوند یکتا که انسان را به سوی رسایی و خوشبختی راهنمایی می کند . اَمشاسپندان و سرودهای مقدس گات ها را فرا پذیرید و بدان ها مومن باشید.

ای گاتهای مقدس با کمال احترام به شما درود می فرستم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 1

پیش از هر چیز ای دانای بزرگ نیکی اَفزای مینوی، با دستهای برافراشته تو را نماز برده و خوشبختی کامل را خواستارم. ای اَهـورا مَـزدا، بشود که در پرتو راستی و درستی و برخورداری از خرد و دانش، ضمیر پاک روان آفرینش را خشنود سازم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 2

ای اَهـورا مَـزدا، هر آینه با اندیشه ای پاک و دلی روشن به تو نزدیک شده و به دیدارت نایل خواهم شد. پروردگارا، پاداشی که تنها در پرتو راستی به دست می آید و مومنین را خوشبخت می سازد در هر دو جهان مادی و مینوی به من ارزانی دار.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 3

ای اَهـورا مَـزدا، ای اَشا و ای وَهومن سرودهایی می سرایم که کسی پیش از این نسروده است. آرزو  دارم به وسیله  اَشا و وهومـن و خشتـرایِ فناناپذیر (نماد قدرت و ارادة خداوند) دریافت ایمان و فداکاری در قلب مان افزایش یابد. پروردگارا، در خواست ما را بپذیر و به سوی مان روی آور و به ما خوشبختیِ کامل ارزانی دار.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 4

در پرتو اندیشة پاک، روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که اَهـورا مَـزدا  برای کارهای نیک مقرر فرموده است کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است مردم را بیاموزم که براستی گرایند و درستی پیشه سازند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 5

ای اَشا -نماد راستی و پاکی- کی به زیارت تو نایل خواهم شد؟ ای وَهمن -نماد اندیشة نیک- آیا با دانش الهی و خرد واقعی ترا خواهم شناخت؟ آیا با فرمانبرداری از ندایِ وجدان و فرمان اَهورایی بسوی هستی بخش دانا و توانا راه خواهم یافت؟ بشود که با ثمرة کلام مقدس و با نیروی بیان، گمراهان را به برترین راه که همانا راه راستی و یکتاپرستی است رهبری کنم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 6

ای اَهـورا مَـزدا، چنانکه در گفتار آسمانی نوید داده شده است در پرتو اندیشة پاک و راستی به سوی ما آی و ما را از بخشایش دیرزیوی برخوردار ساز. ای اَهورا مَزدا، به زرتشت و همة دوستان او نیروی معنوی و شادمانی بخش تا بر کینة دشمنانِ خود چیره گردند.

 

اَهنودگات -  یسنا ، هات 28  بند 7

ای اَشا، آن بخشایشی که ثمرة اندیشة پاک است به ما ارزانی دار. ای آرمئیتی، آرزوهایِ گشتاسب و پیروان مرا برآورده ساز. ای خداوندِ خرد، به ما بندگانِ فداکار نیرو بخش تا فرمان مقدس تو را به جهانیان بفهمانیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 8

ای اَهـورا مَـزدا، ای برتر از همه و با بهترین راستی هم اراده، از تو قلباً آرزو دارم که به فرشوشترِ نامدار و یارانم و همچنین به کسانی که از بخششِ جاودانی و نیک اندیشی برخوردارند بهشت ارزانی داری.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 9

ای اَهـورا مَـزدا، همواره کوشش می کنیم سرودهایِ ستایش خود را صمیمانه نیازت کنیم و هیچ گاه اَشا و وهومن را به خشم نیاوریم زیرا اَشا و وهومن و خشترایِ توانا را سزاوار ستایش می دانیم.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 10

ای اَهـورا مَـزدا، هر آینه آرزوی کسانی را که در پرتو راستی و اندیشة پاک از نظر تو روشن بین و درست کردار شناخته شده اند برآورده ساز ، چه به راستی می دانم ستایش های خالصانه و بی ریایِ بندگان تو که دارای هدفی عالی و نیک اند بلا اثر و بی نتیجه نخواهد ماند.

 

اَهنودگات -  یسنا، هات 28  بند 11

بشود که با این نیایش ها همیشه از نعمت راستی و اندیشة پاک برخوردار گردم، ای اَهـورا مَـزدا، از راه خرد و بینش و الهام رازِ پدید آمدن آفرینش را از روز ازل به من بیاموز تا حقیقت را به مردم جهان آشکار سازم.

بـرگه  نخسـت

دانلود کتابهای سودمند

آرمـان  و  اندیشـه

داستانهای کوتاه

سـروده ها

پژوهشها و یادداشتها

خَشنـوتره اَهـورهه مَـزدا 

MehrMazdayasnan